28 MHz‎ > ‎

แนวทางการอนุญาตใช้งานความถี่ 28 MHz

1. แนวทางการปฏิบัติ
1.1 พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ที่มีความประสงค์จะใช้งานความถี่ 28 000 – 29 700 kHz ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต    ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์
1.2 การขออนุญาตใช้งานความถี่ ต้องมีหนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ และสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หนังสือรับรองฉบับนี้เป็นการร่วมกันให้การรับรองของทั้ง 2 สมาคม)

2. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
2.1 พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สามารถติดต่อกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO) ดังนี้
    2.1.1 สามารถค้นหาได้ที่ http://www.rast.or.th
    2.1.2 ติดต่อที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
    2.1.3 ติดต่อที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 จัดเตรียมเอกสารให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO) สำหรับประกอบการยื่นขอหนังสือรับรอง ดังนี้
    2.2.1 สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 2 ชุด เพื่อจัดเก็บไว้ที่สมาคมละ 1 ชุด
    2.2.2 ซองเปล่า ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง จำนวน 3 ซอง เพื่อให้สมาคมจัดส่งหนังสือรับรองให้ท่าน
2.3 พนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO) ฝึกสอนการใช้งานให้กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจนมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างดีแล้ว จึงจัดส่งเอกสารของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นทั้งหมด พร้อมคำขอรับหนังสือรับรองที่เขียนโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO) ไปที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.4 ภายหลังจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับคำขอรับหนังสือรับรองพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการออกหนังสือรับรองและจัดส่งหนังสือรับรองฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบ ไปยังสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย  ในพื้นที่
2.5 เมื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ ได้รับเอกสารและให้การรับรองแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองให้กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น   เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับอนุญาตจาก กสทช. ต่อไป

3. คุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO)
3.1 เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางขึ้นไป และ
3.2 ได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO) จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. ขั้นตอนการขอรับการรับรองเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO)
4.1 ศึกษาคู่มือพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (TO)
4.2 ทำแบบทดสอบการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (TO)
4.3 กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
4.4 จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.3 มาที่
           
            ฝ่ายพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO)
            สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
            ตู้ ปณ. 2008 กรุงเทพ 10501
            หรือส่งผ่าน e-mail : training_op@rast.or.th

4.5 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (TO)

5. สถานะของการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (Training Operator - TO)
5.1 จะได้รับการรับรองจนถึงวันหมดอายุของใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
5.2 การขอรับการรับรองครั้งต่อไป จะต้องจัดส่งสำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ พร้อมข้อมูลสำหรับการติดต่อที่เป็นปัจจุบัน อาทิ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail

ที่มา :