การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 2/2555

1. วันที่ : วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555
สอบร่วมกับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของสมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี
 
2. สถานที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

3. จำนวนที่รับสมัคร : 100 คน
 
4. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
สามารถซื้อใบสมัครโดยการลงทะเบียนได้ที่ Website ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 –  12 ตุลาคม 2555
 
5. ผู้ที่แสดงความประสงค์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะได้รับใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าสมัครสอบ 50 บาท
 
6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 471 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 321 บาท นำส่งสำนักงาน กสทช
  • 100 บาท ค่าดำเนินการจัดสอบ
  • 50 บาท ค่าจัดส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์

7. การชำระค่าสมัครสอบ เมื่อลงทะเบียนที่ Website แล้ว ให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

8. แจ้งการชำระเงิน โดยการส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ดังนี้

8.1 โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ Online Banking แล้วแจ้งผลการโอนมาที่ หมายเลข 081-4950781 หรือ
8.2 ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งด้วย MMS มาที่ หมายเลข 081-4950781  หรือ
8.3 ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่าน Email มาได้ที่ pay@rast.or.th

9. เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครทาง EMS หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน 
พร้อมหลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้

9.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
9.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
9.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
9.4  สำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และ/หรือ สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

10. ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบสมัครกลับ

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตู้ ปณ. 2008
กทม 10501

ใบสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 โดยดูจากวันที่ส่ง

11. เมื่อสมาคมฯ ได้รับใบสมัครแล้วจะตรวจสอบ และแจ้งผลทาง Website และทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้

12. ให้ผู้สมัครสอบติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ในวันสอบ