News

การประชุมประจำเดือน มิ.ย. 2557

posted Jun 15, 2014, 8:29 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jun 15, 2014, 11:24 PM ]

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา RAST ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมีสมาชิกและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมประมาณ 40 ท่าน

    ในวาระเรื่องแจ้ง HS1FVL นายกสมาคมฯ กล่าวว่า RAST มีมติสนับสนุนโครงการดาวเทียม JAISAT โดยจะช่วยดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากกระจายเสียงแห่งชาติและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กสทช) ส่วนเรื่องความถี่ 6 meter HAM band ทั้ง HS1FVL และ HS2JFW อดีตนายกของ RAST ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับกสทชเมื่อสัปดาห์ก่อน และได้อธิบายเหตุผลที่ควรจะได้รับการจัดสรรความถี่ดังกล่าวให้กับกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งคงจะต้องรอให้มีการพิจารณารายละเอียดเพื่อการอนุมัติต่อไปในเร็ว ๆ นี้ 
    เกี่ยวกับการสอบขั้นกลาง นายกฯกล่าวว่าคงจะมีการอนุญาตจากกสทช.ภายในเวลาสองถึงสามเดือนนี้ และ RAST จะรีบดำเนินการทันทีที่ได้รับอนุมัติ โดยกำหนดวันสำหรับการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
    ในตอนท้ายของการประชุมเดือนมิถุนายน นางมยุรี โชติกุล HS1YL ได้กรุณามอบรางวัลให้กับแซม HS0ZDY สำหรับการชนะเลิศ IARU HF World Championship 2012 ของประเทศไทย ในประเภท CW mode ส่วนในประเภท Single Operator Mixed Mode รางวัลชนะเลิศประเทศไทย ตกเป็นของ แชมป์ E21EIC 

Reported by E20MIO

การติวเพื่อเตรียมตัวสอบขั้นกลาง

posted Oct 11, 2012, 12:46 AM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Nov 21, 2012, 8:48 PM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดติวให้กับผู้ที่เข้าสอบและผู้ที่สนใจทั่วไป
ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่การเดินทาง)
กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 250 บาท (รวมอาหารกลางวัน)
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่อได้ที่นี่

ลงชื่อเข้าร่วมการติวในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

หลังจากโอนเงินแล้วแจ้งการชำระเงิน โดยการส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ดังนี้

  • โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ Online Banking แล้วแจ้งผลการโอนมาที่ หรือ
  • ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งด้วย MMS  หรือ
  • ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่าน Email มาได้ที่ pay@rast.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hq@rast.or.th

exam-november-55

posted Sep 27, 2012, 7:09 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Nov 21, 2012, 8:48 PM ]

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 2/2555

1. วันที่ : วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
สอบร่วมกับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของสมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี
 
2. สถานที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (แผนที่การเดินทาง และที่จอดรถ)

3. จำนวนที่รับสมัคร : วันละไม่เกิน 100 คน
 
4. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
สามารถซื้อใบสมัครโดยการลงทะเบียนได้ที่ Website ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.rast.or.th หรือ http://www.qsl.net/rast ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
5. ผู้ที่แสดงความประสงค์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะได้รับใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าสมัครสอบ 50 บาท
 
6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 471 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 321 บาท นำส่งสำนักงาน กสทช
  • 100 บาท ค่าดำเนินการจัดสอบ
  • 50 บาท ค่าจัดส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์

7. การชำระค่าสมัครสอบ เมื่อลงทะเบียนที่ Website แล้ว ให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

8. แจ้งการชำระเงิน โดยการส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ดังนี้

8.1 โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ Online Bankingหรือ
8.2 ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งด้วย MMS  หรือ
8.3 ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่าน Email มาได้ที่ pay@rast.or.th

9. เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครทาง EMS หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน 
พร้อมหลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้

9.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
9.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
9.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
9.4  สำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือ สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่ไม่หมดอายุ

สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

10. ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบสมัครกลับ

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตู้ ปณ. 2008
กทม 10501

ใบสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 โดยดูจากวันที่ส่ง

11. เมื่อสมาคมฯ ได้รับใบสมัครแล้วจะตรวจสอบ และแจ้งผลทาง Website และทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้

12. ให้ผู้สมัครสอบติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ในวันสอบ

13. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : hq@rast.or.th 

สัมมนา Online “ความรู้พื้นฐานความถี่ 50MHz (6m)”

posted Jul 17, 2012, 11:58 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jul 18, 2012, 9:06 PM ]

 
RAST จัดสัมมนา Online “ความรู้พื้นฐานความถี่ 50MHz (6m)”
 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม ให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย
ที่ร่วมการแข่งขันรายการ CQ WW VHF 2012 รวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการแข่งขัน และมีประสบการณ์
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 
การเข้าร่วมการสัมมนา Online
 
1. ให้เข้าไปที่
 
 
2. หากมีการถามชื่อ และ email ให้ใส่สัญญาณเรียกขานแทนชื่อ และ email
3. ใส่ Password ของการเข้าร่วมสัมมนา คือ rast
4. กดที่ Join
 
สามารถร่วมการสัมมนาครั้งนี้ได้จาก iPad/iPod/iPhone/Android โดยการติดตั้ง Application WebEx (ฟรี)
จาก App Store และ Android Market
 
โดย Join Meeting ตามข้อมูลดังนี้
 
 
Meeting Number: 868 335 684
Meeting Password: rast
 
 
เนื่องจากการใช้งาน WebEx จาก iPad/iPhone/Android นั้น ระบบเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้
จึงต้องฟังเสียงผ่านโปรแกรม Skype ซึ่งต้องติดตั้ง Skype ในเครื่องด้วย
 
 
ขั้นตอนการร่วมสัมมนาด้วย Mobile Device ต่างๆ
 
1. เปิดโปรแกรม Skype ใน iPad/iPhone/Android แล้วเรียกไปที่ HS2JFW
2. เปิดโปรแกรม WebEx แล้ว Join Meeting ตามข้อมูลด้านบน
 
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วโปรดศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้นได้จาก บทความ ความรู้เกี่ยวกับความถี่ 6m (50MHz)
 
 
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ hq@rast.or.th
 
 
หมายเหตุ : ทีมจากสถานีควบคุมข่ายที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
หากเป็นไปได้ผู้ที่จะทำหน้าที่ออกอากาศควรเข้ารวมทุกคน

กสทช อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นใช้งานความถี่ 50MHz

posted Jul 11, 2012, 8:23 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jun 22, 2015, 2:47 AM ]

กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQWW VHF Contest 2015
 
ตามที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้งานความถี่ 50MHz ไปยัง
กสทช แล้วนั้น บัดนี้ กสทช ได้มีหนังสือตอบกลับและอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้งานความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันได้
ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2558 โดยอนุญาตให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นดังต่อไปนี้
 
1. สถานี Club Station (HS0AC) ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่ กสทช. รับรอง
3. สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) โดยมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้กำกับดูแล
4. สถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
 
  
ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สำหรับผู้มีที่มีความประสงค์จะร่วมการแข่งขัน โดยใช้งานความถี่ 50MHz
โปรดลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน เพื่อกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต คือ
ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Tel : 087-557-7773

 
 
https://docs.google.com/forms/d/1fBV75lWVfQVAjQq70WYxNuf9_KDrJewNjpvQPej6IVA/viewform?usp=send_form
หมายเหตุ : 

เพื่อการขอรับอนุญาตในครั้งต่อ ๆไป กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
และคำแนะนำของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมกัน

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)

posted Jun 26, 2012, 7:16 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jun 26, 2012, 7:26 PM ]

 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน (เฉพาะเขต 1 เขต 2 และเขต 7)
โดย คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ.อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.
 
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนของนักวิทยุสมัครเล่น
ที่จะเข้าร่วามการประชุมดังกล่าว เพื่อเสนอความเห็น และข้อเสนอ
หากท่านใด มีความเห็น และข้อเสนอ ที่ต้องการให้สมาคมฯ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ
สามารถส่งความเห็นมาได้ที่ hq@rast.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 นี้

การสอบ US Amateur Radio Examination

posted Jun 13, 2012, 7:27 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jul 1, 2012, 7:31 PM ]

กำหนดการสอบ US Amateur RADIO Examination
 
เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

Sponsor: Thai VE Team


Contact: Champ E21EIC/KY1A
Tel: 08.7557.7773
E-Mail:
e21eic@arrl.net


VEC: ARRL/VEC


สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท) ห้อง 113
เลขที่ 119 ถ.พระราม 4
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.e21eic.net/eic_USexam.php

ภาพวันสอบ 19 พ.ค. 55 โดย HS7JJY

posted May 24, 2012, 9:13 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated May 24, 2012, 9:19 PM ]

ภาพวันสอบขั้นกลาง 19 พ.ค. 55 โดย HS7JJY

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส

posted May 21, 2012, 1:26 AM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated May 21, 2012, 1:28 AM ]

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส
การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2555
 
เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล สัญญาณเรียกขาน
00005 กิตติศักดิ์ แพร่พิพัฒน์มงคล HS1AML
00007 เกรียงไกร ศรีไพโรจน์ HS5VYO
00019 จักรี ห่านทองคำ HS1FVL
00020 จันทนา วิเศษสุวรรณ HS2AYJ
00024 จีราภา บุรีวงษ์ E27ERW
00041 ฐานันดร แย้มภิรมย์ศรี E27GEA
00045 ณรงค์ แก้วกับทอง HS9WQE
00052 ดำรงศักดิ์ รัฐการโกวิบูลย์ HS8GLR
00055 ทรงพล  สายสมุทร E21LXK
00060 ทศพล สร้อยเพชร HS0BBD
00063 ทัศนากร ไผ่พูล E22WIW
00074 นพดล นฤปิติ E20MIO
00075 นพดล สกุลณียา HS0VHZ
00079 นิกรณ์     ดีใส HS5NMF
00081 นิศา รัตนโชติ HS9CJY
00082 นุกูล  เมตตา HS4TFJ
00084 บัญชา จงศรีวัฒนาพร E21SP
00095 ปรีชา เชื้อเกตุ E21TMW
00096 ปวิณ กุลมา E22UWN
00097 ปวินทร์ จันทร์งาม HS7XYR
00098 ปานศิลป์ วิเศษสุวรรณ HS2DV
00102 ปิยะวัฒน์ ตันตราจิณ E22JQM
00108 พรชัย ลิ้มสมบัติตระการ E22JZH
00123 พีรพัฒน์ พงศ์วรวัฒน์ HS7JTF
00129 ภัทรดนัย วสันต์ดิลก E20MWE
00132 ภิญโญ ยอดเศรณี HS6ZBQ
00150 วัชรพล  เวียงชัย HS4DDQ
00155 วินัย สุวรรณหงษ์ HS3RXY
00158 วุฒิชัย  แก้วเกิดมี E22HKH
00164 ศิริพงศ์ ยงคณะ E29WPJ
00165 ศุภกิจ ยงสุวรรณกุล HS1ZVQ
00172 สมศักดิ์        มาคาน HS6FUJ
00183 สุดเขต ใหม่คามิ E29BUQ
00187 สุธรรม  กลับดี HS9KBY
00188 สุปสาร ค้อมสิงห์ HS4FYJ
00189 สุพงษ์ ศักดิ์ชูวงษ์ E21QEB
00191 สุพิชาญ  สาลี HS3LSE
00193 สุรชัย  ชูค้ำ HS4PZX
00194 สุรเดช หล่อเรืองศิลป์ E22BPC
00195 สุรศักดิ์ ใหม่น้อย HS8KQB
00215 ณัฐพร  แก้วกระจาย E22ICQ
00216 มนตรี มุติตาภรณ์ HS0KOQ
00221 โสภณ  ทองวิจิตร HS3MED

1-10 of 16