News

การติวเพื่อเตรียมตัวสอบขั้นกลาง

posted Oct 11, 2012, 12:46 AM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Nov 21, 2012, 8:48 PM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดติวให้กับผู้ที่เข้าสอบและผู้ที่สนใจทั่วไป
ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่การเดินทาง)
กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 250 บาท (รวมอาหารกลางวัน)
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่อได้ที่นี่

ลงชื่อเข้าร่วมการติวในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

หลังจากโอนเงินแล้วแจ้งการชำระเงิน โดยการส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ดังนี้

  • โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ Online Banking แล้วแจ้งผลการโอนมาที่ หรือ
  • ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งด้วย MMS  หรือ
  • ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่าน Email มาได้ที่ pay@rast.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hq@rast.or.th

exam-november-55

posted Sep 27, 2012, 7:09 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Nov 21, 2012, 8:48 PM ]

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 2/2555

1. วันที่ : วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
สอบร่วมกับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของสมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี
 
2. สถานที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (แผนที่การเดินทาง และที่จอดรถ)

3. จำนวนที่รับสมัคร : วันละไม่เกิน 100 คน
 
4. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
สามารถซื้อใบสมัครโดยการลงทะเบียนได้ที่ Website ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.rast.or.th หรือ http://www.qsl.net/rast ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
5. ผู้ที่แสดงความประสงค์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะได้รับใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าสมัครสอบ 50 บาท
 
6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 471 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 321 บาท นำส่งสำนักงาน กสทช
  • 100 บาท ค่าดำเนินการจัดสอบ
  • 50 บาท ค่าจัดส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์

7. การชำระค่าสมัครสอบ เมื่อลงทะเบียนที่ Website แล้ว ให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

8. แจ้งการชำระเงิน โดยการส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ดังนี้

8.1 โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ Online Bankingหรือ
8.2 ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งด้วย MMS  หรือ
8.3 ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่าน Email มาได้ที่ pay@rast.or.th

9. เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครทาง EMS หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน 
พร้อมหลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้

9.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
9.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
9.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
9.4  สำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือ สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่ไม่หมดอายุ

สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

10. ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบสมัครกลับ

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตู้ ปณ. 2008
กทม 10501

ใบสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 โดยดูจากวันที่ส่ง

11. เมื่อสมาคมฯ ได้รับใบสมัครแล้วจะตรวจสอบ และแจ้งผลทาง Website และทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้

12. ให้ผู้สมัครสอบติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ในวันสอบ

13. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : hq@rast.or.th 

สัมมนา Online “ความรู้พื้นฐานความถี่ 50MHz (6m)”

posted Jul 17, 2012, 11:58 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jul 18, 2012, 9:06 PM ]

 
RAST จัดสัมมนา Online “ความรู้พื้นฐานความถี่ 50MHz (6m)”
 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม ให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย
ที่ร่วมการแข่งขันรายการ CQ WW VHF 2012 รวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการแข่งขัน และมีประสบการณ์
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 
การเข้าร่วมการสัมมนา Online
 
1. ให้เข้าไปที่
 
 
2. หากมีการถามชื่อ และ email ให้ใส่สัญญาณเรียกขานแทนชื่อ และ email
3. ใส่ Password ของการเข้าร่วมสัมมนา คือ rast
4. กดที่ Join
 
สามารถร่วมการสัมมนาครั้งนี้ได้จาก iPad/iPod/iPhone/Android โดยการติดตั้ง Application WebEx (ฟรี)
จาก App Store และ Android Market
 
โดย Join Meeting ตามข้อมูลดังนี้
 
 
Meeting Number: 868 335 684
Meeting Password: rast
 
 
เนื่องจากการใช้งาน WebEx จาก iPad/iPhone/Android นั้น ระบบเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้
จึงต้องฟังเสียงผ่านโปรแกรม Skype ซึ่งต้องติดตั้ง Skype ในเครื่องด้วย
 
 
ขั้นตอนการร่วมสัมมนาด้วย Mobile Device ต่างๆ
 
1. เปิดโปรแกรม Skype ใน iPad/iPhone/Android แล้วเรียกไปที่ HS2JFW
2. เปิดโปรแกรม WebEx แล้ว Join Meeting ตามข้อมูลด้านบน
 
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วโปรดศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้นได้จาก บทความ ความรู้เกี่ยวกับความถี่ 6m (50MHz)
 
 
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ hq@rast.or.th
 
 
หมายเหตุ : ทีมจากสถานีควบคุมข่ายที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
หากเป็นไปได้ผู้ที่จะทำหน้าที่ออกอากาศควรเข้ารวมทุกคน

กสทช อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นใช้งานความถี่ 50MHz

posted Jul 11, 2012, 8:23 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jul 17, 2012, 7:16 PM ]

กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQWW VHF Contest 2012
 
ตามที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้งานความถี่ 50MHz หรือ 6m ไปยัง
กสทช แล้วได้ บัดนี้ กสทช ได้มีหนังสือตอบกลับมาอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้งานความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันได้
ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 โดยอนุญาตให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นดังต่อไปนี้
 
1. สถานี Club Station (HS0AC) ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายที่ กสทช. รับรอง
 

ข่าวด่วน!

จากการที่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการอนุญาตให้สถานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางสามารถใช้งานได้ด้วยนั้น
เพื่อความชัดเจน ทาง RAST ได้ปรึกษากลับไปยัง กสทช. แล้วได้รับการชี้แจ้งว่า
 
"ยังไม่อนุญาตให้สถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ใช้งานความถี่ 50MHz ได้ในครั้งนี้"
 
ทั้งนี้เกิดจากในหนังสืออนุญาตไม่ชัดเจนจึงทำให้การเสนอข่าวคลาดเคลื่อนไป
ซึ่งทาง RAST ได้มีความพยายามที่จะขออนุญาตกับ กสทช. แล้ว ทาง กสทช.
ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าให้รอการอนุญาตการใช้งานความถี่ 50MHz ในอนาคตอันใกล้นี้
 
 
ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กสทช.ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
และต้องส่ง Log Book การติดต่อสื่อสารให้กับทาง กรรมการจัดการแข่งขันในประเทศไทย เพื่อจัดทำรายงานรายละเอียด
การติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Log Book) นำส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบต่อไป
 
สำหรับสถานีควบคุมข่ายของจังหวัด ที่มีความประสงค์จะร่วมการแข่งขัน โดยใช้งานความถี่ 50MHz
โปรดติดต่อมายัง RAST ก่อนการใช้งาน เพื่อกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต คือ
RAST จะต้องกำกับดูแลสถานีควบคุมข่ายที่มีความประสงค์จะใช้งานอย่างใกล้ชิด
 
ติดต่อได้ที่ hq@rast.or.th
 
สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายที่ต้องการร่วมการแข่งขัน และใช้งานความถี่ 50MHz ต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งาน
 
 
 
 
หมายเหตุ : เพื่อการขอรับอนุญาตในครั้งต่อ ๆไป กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต และคำแนะนำของ RAST อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมกัน

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)

posted Jun 26, 2012, 7:16 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jun 26, 2012, 7:26 PM ]

 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน (เฉพาะเขต 1 เขต 2 และเขต 7)
โดย คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ.อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.
 
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนของนักวิทยุสมัครเล่น
ที่จะเข้าร่วามการประชุมดังกล่าว เพื่อเสนอความเห็น และข้อเสนอ
หากท่านใด มีความเห็น และข้อเสนอ ที่ต้องการให้สมาคมฯ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ
สามารถส่งความเห็นมาได้ที่ hq@rast.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 นี้

ประกาศผลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

posted Jun 15, 2012, 2:35 AM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jun 15, 2012, 2:36 AM ]

การสอบ US Amateur Radio Examination

posted Jun 13, 2012, 7:27 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jul 1, 2012, 7:31 PM ]

กำหนดการสอบ US Amateur RADIO Examination
 
เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

Sponsor: Thai VE Team


Contact: Champ E21EIC/KY1A
Tel: 08.7557.7773
E-Mail:
e21eic@arrl.net


VEC: ARRL/VEC


สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท) ห้อง 113
เลขที่ 119 ถ.พระราม 4
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.e21eic.net/eic_USexam.php

SEANET Contest 2012

posted May 29, 2012, 12:14 AM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated May 29, 2012, 12:40 AM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันรายการ SEANET Contest 2012
ในวันเสารที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 นี้
 
กติกาการแข่งขันดังข้อมูลด้านล่าง หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://2012SEA.NET 
 
The organisers of the SEANET Convention 2012 invite all radio amateurs and short-wave listeners to participate in the SEANET 2012 Contest. This contest is associated with the 40th annual SEANET Convention to be held in Kuala Lumpur, Malaysia, over the period 23 to 27 November 2012.

1. PURPOSE OF CONTEST:

To promote two-way amateur radio communications within the SEANET region and between the SEANET region and the rest of the world. Special SWL rules: see section 13.

2. CONTEST TIMES& DATES:

From 1200UTC Saturday to 1200UTC Sunday on the first full weekend in June each year. In 2012, the dates are:

Starts: 1200UTC on 2 June 2012,

Ends: 1200UTC on 3 June 2012 (duration 24 hours).

3. BANDS / FREQUENCIES:

80, 40, 20, 15 and 10 metre bands (no WARC bands).

Frequencies should be used as appropriate to the mode and station licence but it is suggested that activity should be centred around the following frequencies where possible, so that it is easy to find SEANET Stations:

CW: 3525, 7025, 14025, 21025, 28025.

SSB: 3540 (for Thailand), 3790, 7090, 14320, 21320, 28320.

RTTY as per international assignments.

4. MODES:

CW, SSB and / or RTTY may be used. There are no single-mode sections.

5. ENTRY CATEGORIES:

5.1. Single operator (SEANET)

5.2. Multi-operator (SEANET)

5.3. Single operator (Rest of the World)

5.4. Multi-operator (Rest of the World).

Both single-operator and multi-operator stations may use any or all bands (10 – 80m) and any or all modes (CW, SSB, RTTY). All stations may use Internet or Packet Cluster ‘spotting’. Any number of transceivers or receivers may be used, but only one signal may be transmitted at any one time (there is no ‘Multi-Two’or ‘Multi-Multi’ category).

6. POWER INPUT:

As stipulated in the regulations governing the licence of the station.

7. EXCHANGE:

RS(T) report plus serial number starting with 001.

8. SCORING RULES:

8.1. SEANET Stations may contact Rest of the World stations and SEANET Stations, including those within their own country.

8.2. Rest of the World stations may only contact SEANET Stations.

For the purpose of this contest a “SEANET Station” is defined as one operating from the following DXCC entities:

4S, 4W, 8Q, 9M/DX0 (Spratly), 9M2, 9M6/8, 9N, 9V, A5, BS7, BV, BV9P,BY, DU, H4, HL/DS, HS/E2, JA, JD1/M, JD1/O, KH0, KH2, P2, P5, S2, T8, V6, V8, VK, VK9C, VK9X, VR2, VU, VU4, VU7, XU, XV/3W, XW, XX9, XY, YB.

These are all the DXCC entities in CQ Zones 22, 24, 25, 26, 27, 28 and 29. Note: The definition of a SEANET Station is based on its DXCC entity, not the CQ Zone, therefore VK stations located in Zone 30 and BY stations located in Zone 23 also count as multipliers. Not included as multipliers are Antarctica in Zone 29, or other DXCC entities that happen to be in Zones 23 and 30.

9. SCORING:

9.1. Points:

All valid QSOs count 1 point per QSO.

Note: Only one contact is allowed on each band with the same station (not one contact on each mode).

9.2. Multipliers:

SEANET Stations claim one multiplier for each DXCC entity worked on each band, including those in the SEANET region and in their own country.

Rest of the World stations can only claim multipliers for DXCC entities within the SEANET region: see the entity list above.

Each multiplier counts once on each band (not mode).

9.3. Score:

The total number of QSO points multiplied by the total number of multipliers worked.

10. RESTRICTIONS:

10.1. Contacts on cross modes or cross bands will not count.

10.2. Operators are not allowed to transmit more than one signal at any one time.

10.3. Entries which contain errors or unmarked duplicates are liable to a reduction of points.

10.4. Any entrant who uses methods contrary to the spirit of the contest may be subject to disqualification.

10.5. The decision of the SEANET contest organisers shall be final.

11. ENTRIES, LOGS AND SUMMARY SHEETS:

11.1. Entries may be in the form of hand-written logs with a summary sheet or, preferably, by computer log also with a summary sheet.

11.2. Information required for each claimed contact is:

Date Time (UTC) Band Mode (CW / SSB / RTTY) Report sent (RS[T])serial number Report received (RS[T]) serial number Claimed multipliers.

Duplicate contacts should be logged but marked clearly as duplicates (“Dupe”) and scored at zero points.

11.3. Both hand-written and computerised logs must be accompanied by a Summary Sheet listing the claimed multipliers on each band, the number of claimed contacts and multipliers per band, the final claimed score, and a declaration that the station was operated within the terms of the station licence and the rules and spirit of the contest.

11.4. Computer logs can be in any ASCII (text) format, including ‘Cabrillo’. Please do not send binary (.bin) files. The Summary Sheet should also be in ASCII / text format.

Note: It is recommended that entries be made using any standard contest logging program in ‘ARRL DX Contest’ mode as if you were a North American station and then scored manually. Manual scoring is very easy: it is simply the number of valid QSOs multiplied by the total number of multipliers. Almost every contest logging program supports the ARRL DX Contest and using this contest format allows the received serial number to be easily logged in place of the received power level. If you do not already have a contest logging program you may download CT by K1EA free of charge from www.k1ea.com

11.5. Computer logs must be sent by e-mail by 31 July 2012 to email to : contest@2012sea.net This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

11.6. Hand-written logs should be sent by air-mail post to:

SEANET CONTEST 2012
P.O.Box 8124,
Pejabat Pos Kelana Jaya,
46782 Kelana Jaya,
Selangor,
Malaysia

Entries should be received not later than 31 July 2012.

12. AWARDS:

A certificate will be awarded to the highest-scoring entry in each category. If the level of entries warrants it, runner-up certificates will also be presented. Additional awards may be made at the discretion of the SEANET contest organisers. The results will be announced at the SEANET 2012 Convention and will be published on the SEANET 2012 website.

13. SWL SECTION:

Single operator SWL only. Only stations taking part in the Contest may be logged for scoring purposes. Logs should show in columns:

Date; Time (UTC); Mode; Band; Callsign of ‘Station Heard’;Complete exchange sent by this station; Callsign of ‘Station Worked’; RS(T) report of ‘Station Heard’ at SWL’s QTH; Points and multiplier claimed.

If both sides of a contest contact are heard they may both be claimed. Both callsigns should be logged in the ‘Station Heard’ column. A station may only appear once per band per mode as station heard. In the ‘Station Worked’ column the same station may not be logged more than 10 times per band.

Licensed radio amateurs are invited to submit an entry in the SWL section of the contest if theydo not enterin the transmitting section.

The future existence of the SWL section will be re-examined unless the number of logs received warrants its inclusion.

ภาพวันสอบ 19 พ.ค. 55 โดย HS7JJY

posted May 24, 2012, 9:13 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated May 24, 2012, 9:19 PM ]

ภาพวันสอบขั้นกลาง 19 พ.ค. 55 โดย HS7JJY

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส

posted May 21, 2012, 1:26 AM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated May 21, 2012, 1:28 AM ]

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส
การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2555
 
เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล สัญญาณเรียกขาน
00005 กิตติศักดิ์ แพร่พิพัฒน์มงคล HS1AML
00007 เกรียงไกร ศรีไพโรจน์ HS5VYO
00019 จักรี ห่านทองคำ HS1FVL
00020 จันทนา วิเศษสุวรรณ HS2AYJ
00024 จีราภา บุรีวงษ์ E27ERW
00041 ฐานันดร แย้มภิรมย์ศรี E27GEA
00045 ณรงค์ แก้วกับทอง HS9WQE
00052 ดำรงศักดิ์ รัฐการโกวิบูลย์ HS8GLR
00055 ทรงพล  สายสมุทร E21LXK
00060 ทศพล สร้อยเพชร HS0BBD
00063 ทัศนากร ไผ่พูล E22WIW
00074 นพดล นฤปิติ E20MIO
00075 นพดล สกุลณียา HS0VHZ
00079 นิกรณ์     ดีใส HS5NMF
00081 นิศา รัตนโชติ HS9CJY
00082 นุกูล  เมตตา HS4TFJ
00084 บัญชา จงศรีวัฒนาพร E21SP
00095 ปรีชา เชื้อเกตุ E21TMW
00096 ปวิณ กุลมา E22UWN
00097 ปวินทร์ จันทร์งาม HS7XYR
00098 ปานศิลป์ วิเศษสุวรรณ HS2DV
00102 ปิยะวัฒน์ ตันตราจิณ E22JQM
00108 พรชัย ลิ้มสมบัติตระการ E22JZH
00123 พีรพัฒน์ พงศ์วรวัฒน์ HS7JTF
00129 ภัทรดนัย วสันต์ดิลก E20MWE
00132 ภิญโญ ยอดเศรณี HS6ZBQ
00150 วัชรพล  เวียงชัย HS4DDQ
00155 วินัย สุวรรณหงษ์ HS3RXY
00158 วุฒิชัย  แก้วเกิดมี E22HKH
00164 ศิริพงศ์ ยงคณะ E29WPJ
00165 ศุภกิจ ยงสุวรรณกุล HS1ZVQ
00172 สมศักดิ์        มาคาน HS6FUJ
00183 สุดเขต ใหม่คามิ E29BUQ
00187 สุธรรม  กลับดี HS9KBY
00188 สุปสาร ค้อมสิงห์ HS4FYJ
00189 สุพงษ์ ศักดิ์ชูวงษ์ E21QEB
00191 สุพิชาญ  สาลี HS3LSE
00193 สุรชัย  ชูค้ำ HS4PZX
00194 สุรเดช หล่อเรืองศิลป์ E22BPC
00195 สุรศักดิ์ ใหม่น้อย HS8KQB
00215 ณัฐพร  แก้วกระจาย E22ICQ
00216 มนตรี มุติตาภรณ์ HS0KOQ
00221 โสภณ  ทองวิจิตร HS3MED

1-10 of 17