News

Advanced Amateur Radio Exam Study Guide-Thai

posted Apr 30, 2016, 10:14 AM by wanlop tadsri

การจัดทำ  Advance  Amateur  Radio  Exam  Study  Guide  เพื่อการสอบรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง  เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนที่มีความสนใจที่จะสอบเพื่อเลื่อนขั้นจากการเป็น พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง  เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง  ใช้สำหรับเป็นเนื้อหาทางวิชาการเพื่อ สนับสนุนคำตอบที่ได้จัดทำขึ้นโดย กสทช. หนังสือฉบับนี้  ได้ใช้เนื้อหาจากข้อสอบ  US  Exam  Extra  Class  และ  หนังสือ  Extra  Class Exam  Study  Guide  ของ  K4VRC  และหนังสือ  A  No-Nonsense  Amateur  Radio  Study  Guide  Extra Class  ของ  KB6NU  และประกาศต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  กับสูตรคำนวณในบทที่  3  จาก  E27EK  ,  E20HHK , HS1JNB และ HS8JYX ซึ่งผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ หนังสือฉบับนี้  ไม่ได้มีความสมบูรณ์ใน  100%  ดังนั้น  ผู้ที่ได้นำหนังสือนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ สอบควรจะต้องหาหนังสือฉบับอื่นเพื่อการอ่านเพิ่มเติม  และหากมีข้อผิดพลาดในหนังสือเล่มนี้  ผู้จัดทำ ใคร่ขอรบกวนการ recommend กลับมายังผู้จัดทำเพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้ต่อไปในอนาคต 

ท้ายนี้ผู้จัดทำหวังว่า  หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนนักวิทยุ สมัครเล่น  ที่จะใช้ประกอบในการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง  หรือเพื่อนๆ ที่ต้องการอ่านเพื่อประกอบความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น 

17  เมษายน  2559 
E21IZC Also KF1I (ex.KB1VCH) , /DL , /9V1  

The Southeast Asia NET (SEANET) on 14.320 MHz at 1200Z

posted Apr 11, 2016, 4:41 AM by wanlop tadsri   [ updated Apr 12, 2016, 9:10 PM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จะทำหน้าที่ The Southeast Asia NET (SEANET) 
ที่ความถี่ 14.320 MHz เริ่มเวลา 1200Z (19.00น.) ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ โดยใช้สัญญาณเรียกขาน HS0AC
 


สมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ(Train The Trainer for Amateur Radio)"

posted Mar 29, 2016, 11:24 PM by wanlop tadsri   [ updated Mar 29, 2016, 11:32 PM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
เรื่อง "การเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ(Train The Trainer for Amateur Radio)" 
ให้กับเจ้าหน้าที่ กสทช. จากส่วนกลางและสำนักงาน กสทช.เขต จากทั้งประเทศ 
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. 

วิทยากรจาก สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST)
ดร.จักรี  ห่านทองคำ  HS1FVL นายกสมาคมฯ
อ.พรชัย  เสมแจ้ง      HS2JFW ที่ปรึกษาสมาคมฯ 


 ิ
 
 
 

รวมแบบทดสอบ Online

posted Mar 21, 2016, 4:49 AM by wanlop tadsri   [ updated Mar 23, 2016, 8:15 AM ]


แบบทดสอบ Online จัดทำโดย E20EHQ 
จาก แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง สำนักงาน กสทช. 
จาก แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง สำนักงาน กสทช. 


แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (แบบใหม่)

posted Mar 16, 2016, 10:45 PM by wanlop tadsri   [ updated Mar 16, 2016, 10:46 PM ]

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช. (แบบใหม่)

กำหนดการขายใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง

posted Mar 15, 2016, 5:25 AM by wanlop tadsri   [ updated Mar 15, 2016, 11:14 PM ]

กำหนดการขายใบสมัครสอบ 
เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง จัดโดย สำนักงาน กสทช. 
และมอบหมายให้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร
ทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการขายใบสมัคร จำนวน 200 ใบ ดังนี้
1.ขายใบสมัคร ซื้อด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ที่โรงแรมเสนาเพลส พหลโยธิน11
2.ขายใบสมัคร Online ที่หน้าเว็บสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะขายหมด  

ราคา
ซื้อด้วยตนเอง   .ค่าธรรมเนียมการสอบ100+ใบสมัครราคา 50 บาท +VAT11บาท+ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์EMS39บาท 
ซื้อผ่าน Online  ค่าธรรมเนียมการสอบ100+ใบสมัครราคา 50 บาท +VAT11บาท+ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์EMS89บาท

เมื่อผู้สมัครได้รับใบสมัครแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
พร้อมแนบเอกสารการสมัครทั้งหมด ส่งEMSกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ติดต่อสอบถามโทร 087-5577773


คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบท่าน พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช.

posted Mar 15, 2016, 4:32 AM by wanlop tadsri   [ updated Mar 17, 2016, 9:29 AM by Pornchai Semjang ]

วันที่ 15 มีนาคม 2559  เวลา 14.00 น 

คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชุดใหม่2559-2561) เข้าพบท่าน พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช. เพื่อแนะนำตัวและขอคำแนะนำในการบริหารสมาคมฯ ต่อไป 


 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

posted Mar 15, 2016, 4:12 AM by wanlop tadsri   [ updated Mar 17, 2016, 9:29 AM by Pornchai Semjang ]

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 11.30 น 
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 - 2561 นำโดย ดร.จักรี ห่านทองคำ HS1FVL นายกสมาคมฯ เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว HS1A เพื่อร่วมถวายพระพรให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง
 


 

กำหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ประจำปี 2559

posted Mar 14, 2016, 1:27 AM by wanlop tadsri   [ updated Mar 17, 2016, 9:30 AM by Pornchai Semjang ]


ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ประจำปี 2559
สอบวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน.กสทช. 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กสทช. ให้เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร 

กำหนดการขายใบสมัคร ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบ ในโอกาสต่อไป 
ติดตามข่าวสารจากทางสมาคมได้ทาง http://www.rast.or.th  ,  Facebook  , Line #RAST , ความถี่ 144.9375 MHz , 7.128 MHz 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน CQ WPX SSB 2016 @HS0AC

posted Mar 13, 2016, 11:27 PM by wanlop tadsri   [ updated Mar 17, 2016, 9:29 AM by Pornchai Semjang ]

รายชื่อ Operator HS0AC  CQ WPX SSB 2016 March 26-27 

HS1FVL
HS5NMF
HS6MYW
HS7BHK
E23PKO
E20ZFD
E23NEZ
E22MCU
E23PKQ
E29THF
E21SNN
E22ULT 
E21SP
E20YTI


Update 16/3/16 13:00 น.
แผนที่ สถานที่ทำการแข่งขัน HS0AC https://goo.gl/maps/DB2LqjT8B9P2
ศึกษาข้อมูลการแข่งขัน กติกาการแข่งขัน ได้ที่ http://www.cqwpx.com/1-10 of 25