News

rast22072016

posted Jul 22, 2016, 7:32 AM by wanlop tadsri

ประกาศ สำนักงาน กสทช.
เรื่อง ผลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ครั้งที่1/2559 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. 

กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQ WW VHF Contest 2016

posted Jul 7, 2016, 9:20 PM by wanlop tadsri   [ updated Jul 7, 2016, 9:39 PM ]

กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQ WW VHF Contest 2016
 
ตามที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้งานความถี่ 50MHz ไปยัง
กสทช แล้วนั้น บัดนี้ กสทช ได้มีหนังสือตอบกลับและอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้งานความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันได้
ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559 โดยอนุญาตให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นดังต่อไปนี้
 
1. สถานี Club Station (HS0AC) ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่ กสทช. รับรอง
3. สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) โดยมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้กำกับดูแล
4. สถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
 
  
ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สำหรับผู้มีที่มีความประสงค์จะร่วมการแข่งขัน โดยใช้งานความถี่ 50MHz ต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้ 
1.ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน กับสมาคมฯ RAST (สมาคม,คลับ,บุคคล ที่เป็นขั้นกลางขึ้นไป ระบุสถานที่ สมาชิกในทีม ให้ครบถ้วน)
2.หลังจบการแข่งขันให้ส่ง Log (.ADIF) กลับมาที่สมาคมฯ RAST เพื่อทำรายงานส่ง สำนักงาน กสทช. ต่อไป 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Tel : 087-557-7773

 
 
https://docs.google.com/forms/d/1fBV75lWVfQVAjQq70WYxNuf9_KDrJewNjpvQPej6IVA/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ :***กรุณาลงทะเบียนก่อนการใช้งาน และส่ง Log Book หลังแข่งขันจบ***

กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต และคำแนะนำของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมกัน 

 


E2HQ IARU HF World Championship 2016

posted Jun 27, 2016, 7:49 PM by wanlop tadsri   [ updated Jul 7, 2016, 5:17 AM ]

สมาพันธ์นักวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ International Amateur Radio Union(IARU)

            IARU เป็นองค์กรผู้ชำนาญการในเรื่องกิจการวิทยุสมัครเล่นของ ITU ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับ ITU ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างกว้างขวางทั่วโลก และปกป้องรักษาความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่น

            IARU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 มีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่นของแต่ละประเทศเป็นสมาชิก ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามประเทศไทยคือ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะยอมรับเพียงสมาคมเดียวในประเทศเท่านั้น ขณะนี้มีสมาชิกสมาคมอยู่ 151 ประเทศ รวมเขตปกครองอิสระด้วย (ข้อมูล 16 พฤศจิกายน 2544)  IARU แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ภูมิภาคเหมือนกับ ITU มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเป็นสมาชิกสังกัด IARU ภูมิภาค 3 เช่นเดียวกัน IARU ในแต่ละภูมิภาค จะจัดให้มีการประชุมระหว่างสมาชิกทุก 3 ปี 

IARU HF World Championship เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่ทาง IARU จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นและสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่เป็นสมาชิกของ IARU ทั่วโลก ร่วมกิจกรรมการแข่งขันในกิจการวิทยุสมัครเล่น

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้มาโดยตลอดทุกปี ด้วยสัญญาณเรียกขาน HS0AC แต่หลายประเทศ จะใช้ Call sign ที่ลงท้ายด้วย HQ เพื่อแสดงให้รู้ว่านี่คือสถานี (Head quarter Station) 

ในปีนี้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กสทช. ให้ใช้สัญญาณเรียกขาน E2HQ เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. 2559  เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้ใช้ Call sign ที่ลงท้าย HQ (Head quarter Station) เข้าร่วมการแข่งขันรายการ IARU HF World Championship 2016 

และกติกาในการแข่งขันสำหรับ Class HQ (Head quarter Station) สามารถแบ่งให้สมาชิกสมาคมช่วยกันแข่งขันได้ทั่วประเทศคือ 1Station/1Band/1Mode เพื่อเชื่อมความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันแข่งขัน แล้วเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันเป็นทีมตัวแทนของประเทศสมาชิก IARU 

สิ่งแลกเปลี่ยนในการแข่งขันคือ 
สถานทั่วไป  RST+ITU Zone (เช่น 5949 ,59949)
สถานี HQ  RST+ชื่อย่อสมาคม (เช่น 59RAST ,599RAST) 

และถ้าใครติดต่อสถานี HQ ได้ จะได้คะแนนเพิ่มพิเศษด้วย ทำให้สถานี HQ เป็นที่ต้องการของนักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน ครับ 

E2HQ RAST HQ Station Team Operator

HS0AC 
HS1FVL ,HS5NMF ,E20HHK ,E20PFE  ,HS6MYW ,HS6NDK ,HS4DDQ ,E29BUQ ,E23PKO ,HS7BHK

E2X - HSDXA
E20MDN ,HS6RMY ,HS8KVH

ISDX ARC
HS4WLA HS4UEL HS4YSB HS4OI HS4YQG HS4YYZ E24HCL E24MKX ,E23KQE

STDXC 
HS9HK  HS8JCV  HS8GKR  HS9STL HS3NBR  E23CAL ,HS9CGZ


E20QVD ,E21IZC ,HS5SRH ,HS5IGY ,HS3ANP ,HS3LSE ,HS0ZEE


http://www.arrl.org/iaru-hf-championship
http://www.qrz.com/db/e2hq

ทางทีมงานได้จัดทำเสื้อที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย ท่านสามารถเป็นเจ้าของเสื้อ E2HQ ได้ที่

ประมวลภาพบรรยากาศ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง รุ่น 1

posted Jun 21, 2016, 2:52 AM by wanlop tadsri   [ updated Jun 21, 2016, 4:32 AM ]

ประมวลภาพบรรยากาศ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง รุ่น 1 ครั้งที่ 1/2559 จัดโดยสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 
ขายใบสมัครไป  182 ใบ
มีผู้มาสมัครสอบ 171 คน 
มีผู้เข้าสอบ        159 คน 
ผู้สอบผ่าน .........xxx คน (รอประกาศผลประมาณ1เดือน) 

ขอขอบคุณภาพถ่ายสวยๆจาก E21DKD ,HS1ASC ,HS3PZL ,E21EIC ,HS4RAY ,HS6MYW 
   

เสื้อ JARL HAM FAIR 2016 เปิดสั่งจองแล้ว

posted Jun 21, 2016, 2:01 AM by wanlop tadsri   [ updated Jun 21, 2016, 2:01 AM ]

เสื้อ JARL HAM FAIR 2016
โดยสมาคมฯ RAST จัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดบูธไทย ในงานโตเกียว แฮมแฟร์ 2016 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 นี้

รายละเอียดการสั่งจองที่ http://www.rastmember.org/

*** กรุณาตรวจสอบขนาดเสื้อให้ถูกต้องตามความต้องการ และกรุณาสั่งจองพร้อมชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นี้ ***

กำหนดการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

posted Jun 10, 2016, 2:12 AM by wanlop tadsri   [ updated Jun 10, 2016, 2:32 AM ]

ประชาสัมพันธ์ 
สำหรับผู้ที่เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง 
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 และ 2 สำนักงาน กสทช. (พหลโยธิน ซ.8)

ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 8.30 น.

Design by E20PFESEANET Contest 2016

posted Jun 2, 2016, 10:53 AM by wanlop tadsri   [ updated Jun 2, 2016, 11:11 AM ]

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน SEANET Contest 2016 
ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  จัดโดย สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST)

กำหนดการแข่งขันวันที่ เริ่ม 1200UTC เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 สิ้นสุด 1200UTC อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 
ระยะเวลาการแข่งขัน 24 ชั่วโมง 

กติกาการแข่งขัน http://www.seanet2016.com/contest.php

แล้วพบกันบนความถี่ เราคนไทยเป็นประเทศเจ้าภาพ ขึ้นมาแข่งขันกันเยอะๆนะครับ 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายทะเบียนสมาคม

posted May 30, 2016, 4:03 AM by wanlop tadsri   [ updated May 30, 2016, 4:29 AM ]

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

กรุณาตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


ว่าท่านขาดข้อมูลอะไร เช่น หมายเลขบัตรประชาชน (ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าไปเช็คข้อมูลการเป็นสมาชิกสมาคมฯที่เว็บของ กสทช. http://emf.nbtc.go.th/arclub/system/publiccheck.html ไม่เจอ ) 

กรุณาส่งข้อมูลเพิ่มเติมของท่านมายังฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ ทาง email ด่วน 

ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารมาที่ email ฝ่ายทะเบียนสมาชิกของสมาคมฯ : member@rast.or.th
กรุณาระบุหัวข้ออีเมล์ : เอกสารสมัครสมาชิกตลอดชีพ, รายปี, ต่ออายุสมาชิก, เปลี่ยนแปลงที่อยู่, หรืออื่น ๆ , ชื่อ-นามสกุล, และสัญญาณเรียกขาน
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ

หลายท่านส่งมาไม่แจ้งข้อมูลอะไรเลย อาจทำให้การดำเนินการเรื่องต่างๆล่าช้าได้ 

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง

posted May 16, 2016, 5:01 AM by wanlop tadsri   [ updated May 24, 2016, 5:59 AM ]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง ครั้งที่1/2559 รุ่น 1 จัดโดย สำนักงาน กสทช. 


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบขั้นสูง
ใบสมัครสอบขั้นสูง 200 ใบ
ขายได้ 182 ใบ
ไม่ตอบกลับมา 11 ใบ
ไม่ครบถ้วน 5 ใบ 
(ท่านที่เอกสารไม่ครบถ้วน สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมด้วยต้นเองในวันสอบกับเจ้าหน้าที่ กสทช. (ก่อนสอบ))


กรุณาตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฯ
- ผู้สมัครสอบที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นก่อน วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรอง เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามประกาศ
- ผู้สมัครสอบที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหลัง วันที่ 24 กรกฏาคม 2557 จะต้องใช้หลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรอง หากไม่มีหลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรองถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นตามประกาศ อาจจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

ประกาศ ปิดขายใบสมัครสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และตรวจสอบสถานะการสมัคร

posted May 13, 2016, 11:30 PM by wanlop tadsri   [ updated May 19, 2016, 9:43 PM ]

ประกาศจาก สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง ปิดขายใบสมัครสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และตรวจสอบสถานะการสมัคร

สมาคมฯ ขอแจ้งปิดขายใบสมัครพร้อมชำระเงินวันสุดท้าย ในวันที่ 15 พ.ค.59 
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครและการจัดส่งใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12zPf8xazeV3y6P5Cr_WLSzYQRv8vQq6SU_May5WE_40/pubhtml?gid=454739234&single=true

แจ้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

คุณชุมสาย จันทน์หอม       HS1NIV
คุณชนิตพล สังข์สายศิริกุล E23FDM
คุณโสภณ ทองวิจิตร          HS3MED
คุณแหลมฉาน โอศิริ          HS5CUS

กรุณาชำระเงินค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครไว้ที่ เว็บสมาคม http://www.rast.or.th 
กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 15 พ.ค. 59 หากพ้นกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ หากท่านชำระเข้ามาแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ member@rast.or.th 

กรุณาส่งใบมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ กลับมาถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 23 พ.ค.59 เพื่อรวมรวมส่ง กสทช. ให้ทันตามกำหนดเวลารับสมัคร 

กรุณาตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฯ 
- ผู้สมัครสอบที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นก่อน วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรอง เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามประกาศ
- ผู้สมัครสอบที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหลัง วันที่ 24 กรกฏาคม 2557 จะต้องใช้หลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรอง หากไม่มีหลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรองถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นตามประกาศ อาจจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

1-10 of 35