รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส
การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2555
 
เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล สัญญาณเรียกขาน
00005 กิตติศักดิ์ แพร่พิพัฒน์มงคล HS1AML
00007 เกรียงไกร ศรีไพโรจน์ HS5VYO
00019 จักรี ห่านทองคำ HS1FVL
00020 จันทนา วิเศษสุวรรณ HS2AYJ
00024 จีราภา บุรีวงษ์ E27ERW
00041 ฐานันดร แย้มภิรมย์ศรี E27GEA
00045 ณรงค์ แก้วกับทอง HS9WQE
00052 ดำรงศักดิ์ รัฐการโกวิบูลย์ HS8GLR
00055 ทรงพล  สายสมุทร E21LXK
00060 ทศพล สร้อยเพชร HS0BBD
00063 ทัศนากร ไผ่พูล E22WIW
00074 นพดล นฤปิติ E20MIO
00075 นพดล สกุลณียา HS0VHZ
00079 นิกรณ์     ดีใส HS5NMF
00081 นิศา รัตนโชติ HS9CJY
00082 นุกูล  เมตตา HS4TFJ
00084 บัญชา จงศรีวัฒนาพร E21SP
00095 ปรีชา เชื้อเกตุ E21TMW
00096 ปวิณ กุลมา E22UWN
00097 ปวินทร์ จันทร์งาม HS7XYR
00098 ปานศิลป์ วิเศษสุวรรณ HS2DV
00102 ปิยะวัฒน์ ตันตราจิณ E22JQM
00108 พรชัย ลิ้มสมบัติตระการ E22JZH
00123 พีรพัฒน์ พงศ์วรวัฒน์ HS7JTF
00129 ภัทรดนัย วสันต์ดิลก E20MWE
00132 ภิญโญ ยอดเศรณี HS6ZBQ
00150 วัชรพล  เวียงชัย HS4DDQ
00155 วินัย สุวรรณหงษ์ HS3RXY
00158 วุฒิชัย  แก้วเกิดมี E22HKH
00164 ศิริพงศ์ ยงคณะ E29WPJ
00165 ศุภกิจ ยงสุวรรณกุล HS1ZVQ
00172 สมศักดิ์        มาคาน HS6FUJ
00183 สุดเขต ใหม่คามิ E29BUQ
00187 สุธรรม  กลับดี HS9KBY
00188 สุปสาร ค้อมสิงห์ HS4FYJ
00189 สุพงษ์ ศักดิ์ชูวงษ์ E21QEB
00191 สุพิชาญ  สาลี HS3LSE
00193 สุรชัย  ชูค้ำ HS4PZX
00194 สุรเดช หล่อเรืองศิลป์ E22BPC
00195 สุรศักดิ์ ใหม่น้อย HS8KQB
00215 ณัฐพร  แก้วกระจาย E22ICQ
00216 มนตรี มุติตาภรณ์ HS0KOQ
00221 โสภณ  ทองวิจิตร HS3MED