กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQWW VHF Contest 2015
 
ตามที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้งานความถี่ 50MHz ไปยัง
กสทช แล้วนั้น บัดนี้ กสทช ได้มีหนังสือตอบกลับและอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้งานความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันได้
ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2558 โดยอนุญาตให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นดังต่อไปนี้
 
1. สถานี Club Station (HS0AC) ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่ กสทช. รับรอง
3. สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) โดยมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้กำกับดูแล
4. สถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
 
  
ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สำหรับผู้มีที่มีความประสงค์จะร่วมการแข่งขัน โดยใช้งานความถี่ 50MHz
โปรดลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน เพื่อกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต คือ
ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


Tel : 087-557-7773

 
 
https://docs.google.com/forms/d/1fBV75lWVfQVAjQq70WYxNuf9_KDrJewNjpvQPej6IVA/viewform?usp=send_form
หมายเหตุ : 

เพื่อการขอรับอนุญาตในครั้งต่อ ๆไป กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
และคำแนะนำของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมกัน