News‎ > ‎

Advanced Amateur Radio Exam Study Guide-Thai

posted Apr 30, 2016, 10:14 AM by wanlop tadsri
การจัดทำ  Advance  Amateur  Radio  Exam  Study  Guide  เพื่อการสอบรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง  เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนที่มีความสนใจที่จะสอบเพื่อเลื่อนขั้นจากการเป็น พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง  เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง  ใช้สำหรับเป็นเนื้อหาทางวิชาการเพื่อ สนับสนุนคำตอบที่ได้จัดทำขึ้นโดย กสทช. หนังสือฉบับนี้  ได้ใช้เนื้อหาจากข้อสอบ  US  Exam  Extra  Class  และ  หนังสือ  Extra  Class Exam  Study  Guide  ของ  K4VRC  และหนังสือ  A  No-Nonsense  Amateur  Radio  Study  Guide  Extra Class  ของ  KB6NU  และประกาศต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  กับสูตรคำนวณในบทที่  3  จาก  E27EK  ,  E20HHK , HS1JNB และ HS8JYX ซึ่งผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ หนังสือฉบับนี้  ไม่ได้มีความสมบูรณ์ใน  100%  ดังนั้น  ผู้ที่ได้นำหนังสือนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ สอบควรจะต้องหาหนังสือฉบับอื่นเพื่อการอ่านเพิ่มเติม  และหากมีข้อผิดพลาดในหนังสือเล่มนี้  ผู้จัดทำ ใคร่ขอรบกวนการ recommend กลับมายังผู้จัดทำเพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้ต่อไปในอนาคต 

ท้ายนี้ผู้จัดทำหวังว่า  หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนนักวิทยุ สมัครเล่น  ที่จะใช้ประกอบในการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง  หรือเพื่อนๆ ที่ต้องการอ่านเพื่อประกอบความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น 

17  เมษายน  2559 
E21IZC Also KF1I (ex.KB1VCH) , /DL , /9V1  
Ċ
wanlop tadsri,
Apr 30, 2016, 10:14 AM
Comments