News‎ > ‎

ข้อมูล และข่าวสาร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

สมาคมฯ จำหน่ายใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ในงาน RAST meeting 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมเสนาเพลส


สำนักงาน กสทช. อนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษ HS44SEA 


กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงาน กสทช.


กสทช. รับทราบ การขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุเล่นขั้นกลาง

จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น 

สั่งซื้อ หนังสือ แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2560

posted May 15, 2017, 8:46 PM by Nukool Sukpol

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2560 สอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต

ทีมกรรมการ RAST

1.ดร.จักรี ห่านทองคำ HS1FVL
2.นายพรชัย เสมแจ้ง HS2JFW
3.นายสกล นาคิน HS1JNB
4.นายอุกฤษฎ์ หนูมา HS1AXC
5.นาวาเอก พนิต จันทรภักดี ร.น. HS1AAZ
6.นาวาอากาศเอก นพดล นฤปิติ E20MIO
7.นายนุกูล สุขผล HS7BHK
8.นายวัลลภ ทัดศรี HS6MYW
9.นายเกรียงไกร สุริยะไกร E20HHK
10.นายพิมพ์ชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา E23PKO
11.นายนิกรณ์ ดีใส HS5NMF
12.นายอภินันท์ แก้วอยู่ HS1JZT
13.นายสุดเขต ใหม่คามิ E29BUQ

ทีม Volunteer

1.นายธีรเดช สกุลณียา HS1LCI
2.นายกานต์ สุวรรณรัต E20ZFD
3.นายสถิตพงษ์ ดีพงศานนท์ E21SNN
4.นายชนัฐ จาดทองคำ E22MCU
5.นายนพดล นิ่มวนาดอน HS5IGY
6.นายสุรชาติ ใยถาวรพงษ์ E20QVD
7. นายฐานันดร แย้มภิรมย์ศรี E27GEA
8.นายสารัช สถิตในธรรม HS0FVS
9.นายพจน์ ศรีพานิช E20GMY
10.นางสาวธวัลรัตน์ ภวนพดลสันติ E24MMU
11.นายธีรวัฒน์ ศรีปัญญาวุฒิคุณ E24MMV
12.นายกมล นาคชุ่ม E20EHQ
13.นายทวี มูลต้น HS4RAY
14.ด.ต.ธีระวัฒน์ ศิริช่าง HS3NBR
15.นายบัญชา จงศรีวัฒนาพร E21SP
16.นายพัฒนเกียรติ ณ นคร HS0SZU
17.นายพีระณัฐ วิศวพลานนท์ E20PFE
18.ร้อยตำรวจเอก สนธยา พันธัญกิจ HS6NDK
19.นายวิชเยนทร์ ตรีธารทิพย์วิกุล E21IZC

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2560

posted Jan 23, 2017, 7:44 PM by Nukool Sukpol

 
   ผู้สนใจสามารถซื้อได้ 2 ช่องทางดังนี้
 
        -   ซื้อด้วยตัวเองที่งาน RAST meeting ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560   ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเสนาเพลส  สะพานควาย กรุงเทพ ฯ เริ่มจำหน่าย 11.00น - 14.00น จำนวน 100 ชุด ถ้าไม่หมดจะนำไปจำหน่ายรวมในระบบออนไลน์
        -   ซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่เวปไซต์ของสมาคม ฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560  

          
   เงื่อนไข

       - ในการซื้อด้วยตัวเอง สมาคมขอสงวนสิทธิ์ให้  1 ท่าน ต่อ 1 ใบสมัครเท่านั้น  ไม่สามารถซื้อแทนกันได้
       - ผู้ที่ซื้อและสมัครสอบต้องมีคุณสมบัตรตามที่สำนักงาน  กสทช  กำหนดไว้
       - เอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ส่งกลับมาที่สมาคมฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 นับจากตราประทับไปรษณีย์  ส่งมาที่  สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตู้ ปณ 2008 กรุงเทพ ฯ 10501

1-2 of 2