กำหนดการจำหน่ายใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2560

posted Jan 23, 2017, 7:44 PM by Nukool Sukpol
 
   ผู้สนใจสามารถซื้อได้ 2 ช่องทางดังนี้
 
        -   ซื้อด้วยตัวเองที่งาน RAST meeting ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560   ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเสนาเพลส  สะพานควาย กรุงเทพ ฯ เริ่มจำหน่าย 11.00น - 14.00น จำนวน 100 ชุด ถ้าไม่หมดจะนำไปจำหน่ายรวมในระบบออนไลน์
        -   ซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่เวปไซต์ของสมาคม ฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560  

          
   เงื่อนไข

       - ในการซื้อด้วยตัวเอง สมาคมขอสงวนสิทธิ์ให้  1 ท่าน ต่อ 1 ใบสมัครเท่านั้น  ไม่สามารถซื้อแทนกันได้
       - ผู้ที่ซื้อและสมัครสอบต้องมีคุณสมบัตรตามที่สำนักงาน  กสทช  กำหนดไว้
       - เอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ส่งกลับมาที่สมาคมฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 นับจากตราประทับไปรษณีย์  ส่งมาที่  สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตู้ ปณ 2008 กรุงเทพ ฯ 10501

Comments