ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2560

posted May 15, 2017, 8:46 PM by Nukool Sukpol

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2560 สอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต

ทีมกรรมการ RAST

1.ดร.จักรี ห่านทองคำ HS1FVL
2.นายพรชัย เสมแจ้ง HS2JFW
3.นายสกล นาคิน HS1JNB
4.นายอุกฤษฎ์ หนูมา HS1AXC
5.นาวาเอก พนิต จันทรภักดี ร.น. HS1AAZ
6.นาวาอากาศเอก นพดล นฤปิติ E20MIO
7.นายนุกูล สุขผล HS7BHK
8.นายวัลลภ ทัดศรี HS6MYW
9.นายเกรียงไกร สุริยะไกร E20HHK
10.นายพิมพ์ชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา E23PKO
11.นายนิกรณ์ ดีใส HS5NMF
12.นายอภินันท์ แก้วอยู่ HS1JZT
13.นายสุดเขต ใหม่คามิ E29BUQ

ทีม Volunteer

1.นายธีรเดช สกุลณียา HS1LCI
2.นายกานต์ สุวรรณรัต E20ZFD
3.นายสถิตพงษ์ ดีพงศานนท์ E21SNN
4.นายชนัฐ จาดทองคำ E22MCU
5.นายนพดล นิ่มวนาดอน HS5IGY
6.นายสุรชาติ ใยถาวรพงษ์ E20QVD
7. นายฐานันดร แย้มภิรมย์ศรี E27GEA
8.นายสารัช สถิตในธรรม HS0FVS
9.นายพจน์ ศรีพานิช E20GMY
10.นางสาวธวัลรัตน์ ภวนพดลสันติ E24MMU
11.นายธีรวัฒน์ ศรีปัญญาวุฒิคุณ E24MMV
12.นายกมล นาคชุ่ม E20EHQ
13.นายทวี มูลต้น HS4RAY
14.ด.ต.ธีระวัฒน์ ศิริช่าง HS3NBR
15.นายบัญชา จงศรีวัฒนาพร E21SP
16.นายพัฒนเกียรติ ณ นคร HS0SZU
17.นายพีระณัฐ วิศวพลานนท์ E20PFE
18.ร้อยตำรวจเอก สนธยา พันธัญกิจ HS6NDK
19.นายวิชเยนทร์ ตรีธารทิพย์วิกุล E21IZC

Comments