News‎ > ‎

กติกาการแข่งขัน RAST ARDF 2016

posted Sep 30, 2016, 10:08 PM by wanlop tadsri   [ updated Oct 10, 2016, 11:10 PM ]

วันที่ 1 ตุลาคม 2016

 

ชื่อกิจกรรม  RAST ARDF 2016

นิยามศัพท์ในการแข่งขัน

อุปกรณ์ FOX    คืออุปกรณ์ที่กำเนิดสัณญานวิทยุที่ใช้ในการแข่งขัน ARDF ในครั้งนี้

ตำแหน่ง FOX   คือตำแหน่งที่ซ่อนอุปกรณ์ FOX ที่ผู้แข่งขันต้องทำการค้นหา แล้วลงเวลา หรือประทับตรา ตามที่กำหนด

ความถี่ Fox     คือความถี่ที่กำหนดในการออกอากาศของอุปรณ์ Fox ที่ใช้แข่งขัน ทั้ง 5 ตัว ซึ่งมีกำลังส่งออกอากาศจุดละไม่เกิน 0.5 Watts

ความถี่เส้นชัย  คือความถี่ที่กำหนดในการออกอากาศของอุปรณ์ Fox ที่จุดเส้นชัยอีก 1 ตัวซึ่ง เป็นความถี่คนละช่องกับความถี่แข่งขัน และกำลังส่งไม่เกิน 0.5 Watts เท่ากัน

พื้นที่แข่งขัน     คือ พื้นที่สนามแข่งที่กำหนดในแผนที่ ซึ่งกรรมการถือเป็นพื้นที่หวงห้าม ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอย่างเด็ดขาด

พื้นที่พักรอ       คือ พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดให้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือกองเชียร์ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อน หรือพักรอผลการแข่งขัน

ทางสัญจรปกติ คือเส้นทางปกติที่ใช้เดิน /วิ่ง /ขับขี่ยานพาหนะใดๆ

 

การแข่งขัน RAST ARDF 2016

การแข่งขัน RAST ARDF 2016 เป็นการแข่งขันค้นหาสัญญาณวิทยุชิงถ้วยพระราชทาน โดยผู้ที่เข้าแข่งขันต้องเข้าใจในหลักการเบื้องต้นดังนี้

1.      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องค้นหาตำแหน่งที่ซ่อนอุปกรณ์ FOX ในพื้นที่แข่งขันที่กำหนดไว้โดยใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 140 นาที นับตั้งแต่เวลาปล่อยตัวของแต่ละทีม จนกลับมารายงานตัวที่จุดเส้นชัย   

2.      ผู้เข้าแข่งขันต้องค้นหาตัว FOX จำนวน 5 ตัวแต่ละตัวจะถูกนำไปซ่อนไว้ในตำแหน่งที่ต่างกันในพื้นที่แข่งขัน

3.      ตัว FOX แต่ละตัวจะส่งออกอากาศด้วยรหัส MORSE ที่ลงท้ายด้วยหมายเลขเครื่องของตัวเองเป็นเวลา 60 วินาที หยุดออกอากาศ 4 นาที สลับวนกันไปทั้ง 5 ตัวตามความถี่ที่กำหนด

4.      ตัว FOX ทั้ง 5 ตัวจะหยุดออกอากาศพร้อมกันเมื่อเวลาการแข่งขันของผู้แข่งขันคนสุดท้ายหมดลง ยกเว้นตัวที่เส้นชัยที่แยกต่างหาก 1 ตัวจะออกอากาศตลอดเวลาจนผู้แข่งคนสุดท้ายกลับเข้ามาที่จุดเส้นชัย

 กติกา

1.      ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 2 คน และต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่มีใบอนุญาตอย่างน้อย 1 คน ยกเว้นรุ่นสมาคมชิงถ้วยพระราชทาน ให้ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ 3 ทีม โดยแต่ละทีมมีผู้แข่งขันเพียง 1 คน และต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบของ กสทช.

2.      ผู้แข่งขันในแต่ละทีมที่เข้าแข่งขัน ถ้าเป็นทีมประเภทที่มีสมาชิกสองคน ทั้งคู่ต้องเดินไปด้วยกัน และช่วยกันค้นหาจุดซ่อนอุปกรณ์ FOX ในตำแหน่งเดียวกันเสมอ เดินห่างกันได้ไม่เกิน 5 เมตรจนเข้าเส้นชัย (+5m)

3.      เมื่อเริ่มปล่อยตัวค้นหาจุดซ่อน FOX ผู้แข่งขันจะต้องเดินหรือวิ่งเท่านั้นห้ามใช้พาหนะใดๆทั้งสิ้น (+10m)

4.      ผู้แข่งขันเลือกใช้วิทยุและสายอากาศชนิดใดก็ได้เท่าที่สามารถนำไปใช้แข่งขันได้ด้วยตนเอง และไม่ผิดกฎในการแข่งขัน โดยให้นำเครื่องวิทยุเข้าสนามแข่งขันได้ทีมละ 1 เครื่องเท่านั้น แต่ไม่จำกัดเรื่องสายอากาศ

5.      ห้ามใช้อุปรณ์ช่วย เช่น Doppler ,RDF plotting software ฯลฯ นอกจากเครื่องวิทยุหรือ Receiver , Attenuator  หรืออุปกรณ์ลดทอนสัญญาณ และสายอากาศที่แจ้งไว้ (ตัดสิทธิ์)

6.      เครื่องกำเนิดสัญญาน Fox ในสนามแข่งทั้ง 5 ตัวจะปิดหยุดออกอากาศพร้อมกันเมื่อเวลาแข่งขัน 140 นาทีของผู้แข่งที่ปล่อยออกคนสุดท้ายหมดลง

7.      เครื่องกำเนิดสัญญาน Fox ในจุดเส้นชัยจะปิดหยุดออกอากาศเมื่อผู้แข่งขันคนสุดท้าย ในการแข่งขัน กลับสู่เส้นชัยครบทุกคน

8.      ระหว่างการแข่ง ห้ามผู้แข่งขันออกอากาศเด็ดขาด กรณีฉุกเฉิน ให้แจ้งกรรมการตรวจการ หรือกรรมการประจำจุด (+5m)

9.      เมื่อพบอุปกรณ์ FOX ห้ามจับต้องอุปกรณ์อย่างเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้สังเกตุดูธงหรือ รูปสี่เหลี่ยมสี ขาว/ส้ม แล้วไปลงเวลาหรือประทับตราที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ณ ที่จุดนั้น

10.  เวลาการแข่งขัน 140 นาที ของแต่ละทีมจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวเป็นต้นไปทุกคน จนเสร็จสิ้นที่จุดเส้นชัย  โดยไม่นับเวลาระหว่างจุด

11.  ผู้แข่งขันทั้ง 2 คนในทีม สามารถพูดคุยและให้การช่วยเหลือกันได้ แต่ห้ามรับ หรือให้การช่วยเหลืออื่นๆ ระหว่างผู้แข่งขัน หรือจากผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน (ตัดสิทธิ์)

12.  ห้ามผู้แข่งขันใดๆ ทำให้จุดลงเวลา หรือจุดประทับตรา รวมถึงอุปกรณ์ Fox ที่ใช้ในการแข่งขัน เสียหาย ซ่อนเร้น หรือ เคลื่อนย้าย  เพื่อทำให้คู่แข่งขันทีมอื่นไม่สามารถใช้การได้ (ตัดสิทธิ์)

13.  ผู้แข่งขันต้องเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยห้ามเข้าไปในเขตบ้าน หรือเขตพื้นที่ของผู้อื่น โดยตัดผ่านเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด (+5m)

14.  ผู้แข่งขันห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดรวมถึงนาฬิกาอัจฉริยะ (SMART WATCH) เข้าในพื้นที่แข่งขัน อย่างเด็ดขาด (ตัดสิทธิ์)

15.  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะใดๆ  และต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด (+5m)

16.  ผู้ชนะคือผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์และการตัดสินที่กำหนด  ซึ่งผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การแข่งขัน

หลักเกณฑ์

การตัดสิน

ทุกประเภท

เวลาในการแข่งขันของแต่ละทีม และทุกประเภทการแข่งใช้มาตรฐานเดียวคือ 140 นาที (เริ่มปล่อย ถึง เส้นชัย)

1. ทีมใดใช้เวลาเกิน 140 นาทีถือว่า DISQUALIFY

2. ถ้าเวลาที่ใช้แข่งไม่เกินถือว่าผ่าน

3. ให้จัดเรียงเวลาที่ผ่านตามลำดับจากน้อยไปมาก แยก

    ตามประเภท และรุ่นของการแข่งขัน

ทุกประเภท

จำนวน Fox ที่ต้องค้นหาในการแข่งขันแบ่งดังนี้

- ประเภทชิงถ้วยพระราชทานจำนวน  6 ตัวรวมจุดเส้นชัย

- ประเภท club Station        จำนวน  6 ตัวรวมจุดเส้นชัย

- ประเภทชายทุกประเภท     จำนวน  5 ตัวรวมจุดเส้นชัย

- ประเภทหญิง                 จำนวน  4 ตัวรวมจุดเส้นชัย

1. ให้จัดเรียงลำดับตามจำนวนที่ค้นหาเจอ แยกตาม 

    ประเภท และรุ่นของการแข่งขัน

2. ทีมใดของแต่ละประเภทที่เวลา DISQUALIFY จะไม่ถูก

    นำมาจัดเรียงลำดับในการตัดสิน

ประเภท

- club

- ชายทุกรุ่น

- หญิง

นอกจากประเภทชิงถ้วยพระราชทาน แต่ละประเภททีมอี่นๆ สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน

1. เวลาที่ใช้ค้นหาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2. จำวน Fox ที่หาเจอตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละประเภท

3. ผู้ชนะคือทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและค้นหา Fox  ได้จำนวน

    ครบ หรือมากที่สุดในประเภทนั้น ๆ

ประเภทสมาคม

สมาคมที่ส่งจำนวน 1 ทีม

1. เวลาที่ใช้ในการค้นหาที่ผ่านเกณฑ์

2. จำนวน Fox ที่หาเจอตามจำนวนที่กำหนด

3. ผู้ชนะคือทีมที่ใช้เวลาน้อยสุดและค้นหา Fox ได้จำนวน

    ครบ หรือมากสุด

ประเภทสมาคม

สมาคมที่ส่งจำนวน 2 ทีม

1. ทีมใดในแต่ละประเภทที่เวลา DISQUALIFY จะถูกตัด

    ออก ให้ใช้เวลาและจำนวน Fox ของทีมที่ผ่านเท่านั้น

2. ถ้าเวลาทั้ง 2 ทีมในแต่ละประเภทผ่านเกณฑ์

     2.1 ใช้ค่าเฉลี่ยจำนวน Fox ของ 2 ทีมในในการคิดคะแนน

     2.2 ใช้เวลาของทีมที่ได้จำนวน Fox มากที่สุด ในการตัดสิน

3.  ผู้ชนะคือทีมที่ใช้เวลาน้อยสุดและค้นหา Fox ได้จำนวน

    ครบ หรือมากที่สุดในประเภทนั้นๆ

ประเภทสมาคม

สมาคมที่ส่งจำนวน 3 ทีม

1. ทีมใดในแต่ละประเภทที่เวลา DISQUALIFY จะถูกตัด

    ออก ให้ใช้เวลาและจำนวน Fox ของทีมที่ผ่านเท่านั้น

2. ถ้าเวลาของทุกทีมผ่านเกณฑ์

     2.1 ให้เลือกทีมที่ค้นหา Fox ได้มากสุดไว้จำนวน 2 ทีม

     2.2 ใช้ค่าเฉลี่ยจำนวน Fox ของ 2 ทีม

     2.3 ใช้เวลาของทีมที่ได้จำนวน Fox มากที่สุด ในการตัดสิน

3.  ผู้ชนะคือทีมที่ใช้เวลาน้อยสุดและค้นหา Fox ได้จำนวน

    ครบ หรือมากที่สุด

 

หมายเหตุ

1.      การกระทำที่ผิดกติกาการแข่งขันในแต่ละข้อ จะถูกปรับเวลาให้เพิ่มเป็นบวกตามเวลาที่กำหนดจากเวลาที่ทำได้จริง ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการตัดสิน  

2.      ผู้ที่ทำผิดกติกาข้อ 5,11,12,14 จะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน

3.      อุปกรณ์ FOX  ที่ให้ค้นหาจะวางห่างจากเส้นทางสันจรปกติทุกชนิด ไม่เกิน 50 เมตร

4.      ผู้ที่แข่งขันที่มีโรคประจำตัวต้องแจ้งกรรมการจัดการแข่งขัน และควรเตรียมยาที่จำเป็นส่วนตัวมาให้พร้อม

5.      ทางผู้จัดไม่มีจุดรับฝากของหน้าสนามแข่ง

 

 

ด้วยความขอบคุณ

                                   

    อุกฤษฏ์ หนูมา

      (HS1 AXC)

Comments