คณะกรรมการบริหาร สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559-2561

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2559-2561)