E2HQ 2017

สมาพันธ์นักวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ International Amateur Radio Union(IARU)

 

           IARU เป็นองค์กรผู้ชำนาญการในเรื่องกิจการวิทยุสมัครเล่นของ ITU ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับ ITU ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างกว้างขวางทั่วโลก และปกป้องรักษาความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่น

 

           IARU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468      มีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่นของแต่ละประเทศเป็นสมาชิก ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามประเทศไทยคือ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะยอมรับเพียงสมาคมเดียวในประเทศเท่านั้น ขณะนี้มีสมาชิกสมาคมอยู่ 151 ประเทศ รวมเขตปกครองอิสระด้วย (ข้อมูล 16 พฤศจิกายน 2544)  IARU แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ภูมิภาคเหมือนกับ ITU มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเป็นสมาชิกสังกัด IARU ภูมิภาค 3 เช่นเดียวกัน IARU ในแต่ละภูมิภาค จะจัดให้มีการประชุมระหว่างสมาชิกทุก 3 ปี

 

IARU HF World Championship เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่ทาง IARU จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นและสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่เป็นสมาชิกของ IARU ทั่วโลก ร่วมกิจกรรมการแข่งขันในกิจการวิทยุสมัครเล่น

 

สมาคม วิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้มาโดยตลอดทุกปี ด้วยสัญญาณเรียกขาน HS0AC แต่หลายประเทศ จะใช้ Call sign ที่ลงท้ายด้วย HQ เพื่อแสดงให้รู้ว่านี่คือสถานี (Head quarter Station)

 

ใน ปีนี้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กสทช. ให้ใช้สัญญาณเรียกขาน E2HQ เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2560  เป็นครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ที่ได้ใช้ Call sign ที่ลงท้าย HQ (Head quarter Station) เข้าร่วมการแข่งขันรายการ IARU HF World Championship 2017

 

และ กติกาในการแข่งขันสำหรับ Class HQ (Head quarter Station) สามารถแบ่งให้สมาชิกสมาคมช่วยกันแข่งขันได้ทั่วประเทศคือ 1Station/1Band/1Mode เพื่อเชื่อมความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันแข่งขัน แล้วเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันเป็นทีมตัวแทนของประเทศสมาชิก IARU

 

สิ่งแลกเปลี่ยนในการแข่งขันคือ

สถานทั่วไป  RST+ITU Zone (เช่น 5949 ,59949)

สถานี HQ  RST+ชื่อย่อสมาคม (เช่น 59RAST ,599RAST)

 

และ ถ้าใครติดต่อสถานี HQ ได้ จะได้คะแนนเพิ่มพิเศษด้วย ทำให้สถานี HQ เป็นที่ต้องการของนักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน ครับ

 

E2HQ RAST HQ Station Team Operator

 

HS0AC

E2X - HSDXA

ISDX ARC

STDXC

E20QVD ,HS5SRH ,HS3ANP ,HS3LSE ,HS0ZEE

 

 

http://www.arrl.org/iaru-hf-championship

http://www.qrz.com/db/e2hq

 Comments