การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

ครั้งที่ 1/2558


1. วันที่ : วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

2. สถานที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เวลา 9.00 น. – 12.00 น.3. จำนวนที่รับสมัคร : 200 คน

4. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ Website ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์5. ผู้ที่ซื้อใบสมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะได้รับใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าสมัครสอบ 50 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบและค่าจัดส่งใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ รวมทั้งสิ้น 550 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ค่าดำเนินการจัดสอบ 350 บาท
  • ค่าใบสมัครสอบ 50 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท
  • ค่าจัดส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์ 50 บาท

7. การชำระค่าสมัครสอบ เมื่อลงทะเบียนที่ Website แล้ว ให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

8. แจ้งการชำระเงิน โดยการส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ดังนี้

8.1 โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ Online Banking แล้วแจ้งผลการโอนมาที่ หมายเลข 087-557-7773 หรือ
8.2 ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งมาที่ หมายเลข 087-557-7773  หรือ
8.3 ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่าน email มาได้ที่ pay@rast.or.th

9. เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครทาง EMS หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน 
พร้อมหลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้

9.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
9.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
9.4 สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (ใช้สำหรับตรวจสอบว่าเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นครบ 1 ปี ตามเงื่อนไข)

สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

10. ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบสมัครกลับมายังสมาคมฯ

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตู้ ปณ. 2008
กทม 10501

ใบสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์

11. เมื่อสมาคมฯ ได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครแล้วจะตรวจสอบ และแจ้งผลทาง Website ของสมาคมฯ

12. ให้ผู้สมัครสอบติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ในวันสอบ

13. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเฉลิมพล (E21EIC) โทร 087-557-7773