สั่งซื้อใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการสอบและค่าใบสมัคร 150 บาท
  • ค่าดำเนินการจัดสอบ 350 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10.50 บาท
  • ค่าจัดส่งใบสมัครและประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์ 49.50 บาท

รวมทั้งสิ้น 560 บาท

การโอนชำระเงิน 
  • โอนเงินและแจ้งการชำระเงิน ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  • ควรโอนเป็นเศษสตางค์ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ เช่น 560.08 บาท

บัญชีสำหรับการโอนเงิน

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน email มาได้ที่ member@rast.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม