ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

posted Apr 5, 2012, 2:33 AM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jun 16, 2014, 12:59 AM ]

ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

ตาม ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.. 2555

 

Download เอกสาร PDF สำหรับพิมพ์

 

110-200 kHz

ประเทศไทย

เชิงอรรถของประเทศไทย

135.7-137.8                 กิจการประจำที่

                             กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

                              กิจการวิทยุนำทาง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A

                             5.64

 

1 800-2 194 kHz

1 800-1 825                 กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.97

T-Amateur

1 825-2 000                 กิจการประจำที่

                              กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

                              กิจการวิทยุนำทาง

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.97

 

3 230-5 003 kHz

3 500-3 540                 กิจการวิทยุสมัครเล่น

T-Amateur

3 540-3 600                 กิจการประจำที่
                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการเคลื่อนที่

 

5 003-7 450 kHz

7 000-7 100                 กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur

7 100-7 200                 กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.142

 

7 450-13 360 kHz

10 100-10 150                         กิจการประจำที่

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

T-Amateur

13 360-18 030 kHz

14 000-14 250                         กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur

14 250-14 350                         กิจการวิทยุสมัครเล่น

T-Amateur

18 030-23 350 kHz

18 068-18 168                         กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur

21 000-21 450                         กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur

23 350-40 020 kHz

24 890-24 990                         กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur

28 000-29 700                         กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur

40.02-75.2 MHz

50-54                           กิจการประจำที่

                              กิจการเคลื่อนที่

                              กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.167

T-TV

T-JTC2

137.175-148 MHz

144-146                       กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur

T-PPDR

146-147                       กิจการประจำที่

                              กิจการเคลื่อนที่

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

T-PPDR

T-JTC2

 

410-460 MHz

430-432                       กิจการประจำที่ 5.276

                              กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

                              5.276

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

T-unlicensed1

T-JTC

432-435                       กิจการประจำที่ 5.276

                              กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

                              5.276

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.279A

                              5.282

435-438                       กิจการประจำที่ 5.276

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.279A

                              5.282

438-440                       กิจการประจำที่ 5.276

                              กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

                              5.276

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

T-unlicensed1

T-mobile

T-JTC

T-JTC2

 

 

 

T-unlicensed1

T-Amateur

T-JTC

 

 

T-unlicensed1

 

 

 

890-1 300 MHz

1 240-1 300                 กิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุนำทาง 5.331

                              กิจการวิทยุนำทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)

                              (อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B 5.329 5.329A

                              กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.282 5.332 5.335A

 

2 170-2 520 MHz

2 300-2 450                 กิจการประจำที่

                              กิจการเคลื่อนที่ 5.384A

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.150 5.282 5.396

T-unlicensed1

T-BWA

T-JTC2

2 700-4 800 MHz

3 300-3 400                 กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

 

3 400-3 500                 กิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)

                              กิจการประจำที่

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการเคลื่อนที่

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง 5.433

                              5.282

 

 

5 570-7 250 MHz

5 650-5 725                 กิจการประจำที่ 5.453

                              กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

                              5.446A 5.450A

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก)

                              5.282

T-unlicensed1

5 725-5 830                 กิจการประจำที่ 5.453

                              กิจการเคลื่อนที่ 5.453

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.150

T-unlicensed1

5 830-5 850                 กิจการประจำที่ 5.453

                              กิจการเคลื่อนที่ 5.453

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)

                              5.150

T-unlicensed1

10-11.7 GHz

10-10.45                      กิจการประจำที่

                              กิจการเคลื่อนที่

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.479

T-unlicensed1

10.45-10.5                   กิจการประจำที่ 5.481

                              กิจการเคลื่อนที่ 5.481

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-unlicensed1

 

22-24.75 GHz

24-24.05                      กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              5.150

 

24.05-24.25                 กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)

                              5.150

T-unlicensed1

40-47.5 GHz

47-47.2                        กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

 

66-81 GHz

76-77.5                        กิจการวิทยุดาราศาสตร์

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

                              5.149

T-unlicensed1

T-unlicensed3

77.5-78                        กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              กิจการวิทยุดาราศาสตร์

                              กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

                              5.149

T-unlicensed1

 

78-79                           กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              กิจการวิทยุดาราศาสตร์

                              กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

                              5.149 5.560

T-unlicensed1

79-81                           กิจการวิทยุดาราศาสตร์

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

                              5.149

T-unlicensed1

100-123 GHz

122.25-123                  กิจการประจำที่

                              กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม

                              กิจการเคลื่อนที่ 5.558

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              5.138

 

123-158.5 GHz

134-136                       กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              กิจการวิทยุดาราศาสตร์

 

136-141                       กิจการวิทยุดาราศาสตร์

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              5.149

 

 

202-248 GHz

241-248                       กิจการวิทยุดาราศาสตร์

                              กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

                              กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              5.138 5.149

 

248-1000 GHz

248-250                       กิจการวิทยุสมัครเล่น

                              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

                              กิจการวิทยุดาราศาสตร์

                              5.149

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

กิจการซึ่งขีดเส้นใต้ไว้ กิจการนั้นจัดเป็นกิจการหลักในย่านความถี่วิทยุนั้นๆ กิจการหลักในตารางกำหนดคลื่นความถี่ การเรียงลำดับนี้มิได้แสดงลำดับความสำคัญมากกว่ากัน หรือแสดงลำดับความสำคัญน้อยกว่ากัน ของกิจการหลักแต่ละกิจการแต่อย่างใด

 

กิจการซึ่งมิได้ขีดเส้นใต้ไว้ กิจการนั้นจัดเป็นกิจการรองในย่านความถี่วิทยุนั้นๆ กิจการรองในตารางกำหนดคลื่นความถี่ การเรียงลำดับนี้มิได้แสดงลำดับความสำคัญมากกว่ากัน หรือแสดงลำดับความสำคัญน้อยกว่ากัน ของกิจการรองแต่ละกิจการแต่อย่างใด

 

กิจการวิทยุสมคัรเล่น หมายถึง กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน และในการทดสอบทางเทคนิคโดยนักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารเป็นการส่วนตัว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน

 

กิจการวิทยุสมคัรเล่นผ่านดาวเทียม หมายถึง กิจการวิทยุคมนาคม ที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น

 


 

5. การรบกวนอย่างรุนแรง

การรบกวนอย่างรุนแรง หมายถึง การรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของกิจการวิทยุนำทาง หรือ กิจการเพื่อความปลอดภัย หรือ การรบกวนที่ทำให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงหรือขัดขวาง หรือ ขัดจังหวะเป็นช่วงๆ ต่อการดำเนินกิจการต่างๆ ตามข้อบังคับวิทยุ

 

ข้อ 5.29 สถานีที่จัดเป็นกิจการรอง ต้องงไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีที่จัดเป็นกิจการหลัก ทั้งสถานีที่ไดรั้บจัดสรรคลื่นความถี่แล้ว และสถานีที่จะไดรั้บจัดสรรคลื่นความถี่ภายหลัง

 

ข้อ 5.30 สถานีที่จัดเป็นกิจการรอง มิอาจร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดเป็นกิจการหลัก ทั้งสถานีที่ไดรั้บจัดสรรคลื่นความถี่แล้ว หรือ สถานีที่จะไดรั้บจัดสรรคลื่นความถี่ภายหลัง

 

ข้อ 5.31 สถานีที่จัดเป็นกิจการรอง สามารถร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดเป็นกิจการรอง ซึ่งไดรั้บจัดสรรคลื่นความถี่ในลำดับหลัง

 

มาตรา 25 กิจการวิทยุสมัครเล่น

ข้อ 25.11 หน่วยงานของรัฐที่อนุญาตให้ดำเนินการสถานีอวกาศในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ต้องรับรองว่า ในการดำเนินการดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งสถานีควบคุมดาวเทียมภาคพื้นดินแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในทันทีทันใด เพื่อแก้ไขการรบกวนอย่างรุนแรงใดๆ อันเนื่องจากสถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม