การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของ สวสท. ปี 2557- 2559

    
     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อมาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่ได้หมดวาระลง โดยมีคุณชัยยง ว่องวุฒิกำจร HS1QVD อดีตนายกฯ ได้กรุณาทำหน้าที่ประธานดำเนินการเลือกตั้ง เมื่อการเลือกตั้งและนับคะแนนสิ้นสุดลง ผลปรากฏว่า ดร.จักรี ห่านทองคำ (แจ็ค) HS1FVL ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีนายเฉลิมพล เมืองอำพัน (แชมป์) E21EIC ทำหน้าที่เลขาธิการ และ QSL MANAGER รวมทั้งที่ปรึกษา อุปนายก กรรมการอีกหลายท่าน ตามรายละเอียดดังนี้                              คณะกรรมการบริหาร
       สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                  2557 – 2559

นางมยุรี  โชติกุล                                HS1YL                   ประธานที่ปรึกษา
นายชัยยง  ว่องวุฒิกำจร                     
HS1QVD                  ที่ปรึกษา
พ.อ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ นีละโยธิน    
    HS1DN                      ที่ปรึกษา
นายพรชัย  เสมแจ้ง                        
HS2JFW/K2JFW          ที่ปรึกษา 

 

นายสกล  นาคิน                             HS1JNB/KD2AXA       อุปนายก คนที่ 1
นายอุกฤษฎ์  หนูมา                       HS1AXC/KK4ZVM       อุปนายก คนที่ 2

นายโธนี่  วอลแทม                        HS0ZDX/G4UAV         อุปนายก ฝ่ายต่างประเทศ


ดร.จักรี  ห่านทองคำ                      
HS1FVL/AF1VL           นายกสมาคมฯ
นายเฉลิมพล  เมืองอำพัน                
E21EIC/KY1A           เลขาธิการฯ และ QSL MANAGER
นางสาวพรพิมล  สุขสันต์สมภพ 
          HS0VDX                  กรรมการ เหรัญญิก
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณีรนุช  เมืองอำพัน     
E20NKB/AB1PB         กรรมการ นายทะเบียน
น.อ.พนิต  จันทรภักดี ร.น.              
HS1AAZ/KB3YXK        กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
น.อ.นพดล  นฤปิติ                         
E20MIO/AB3OW          กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายวัชรพงษ์  ชูจินดา                     
HS0NNU                     กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายพิมพ์ชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   
E23PKO/KK4TLE     กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายนุกูล สุขผล                    
          HS7BHK/N7BHK        กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ ทัดศรี                             HS6MYW                  กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเกรียงไกร  สุริยะไกร                 
E20HHK/AG6EN        กรรมการ กิจกรรมพิเศษ
นายนิกรณ์  ดีใส                                  
HS5NMF                 กรรมการ และ นายสถานี HS0AC


    หลังจากรับมอบตำแหน่งจากอดีตนายก พรชัย เสมแจ้ง (โจ) HS2JFW ดร.จักรี นายกป้ายแดงก็ได้เสนอวาระเร่งด่วน 3 ข้อ ให้กรรมการชุดใหม่ไปปฏิบัติทันที ซึ่งวาระเร่งด่วนดังกล่าวประกอบไปด้วย 1. การเข้าไปปรับปรุงสถานที่ club station ของ HS0AC ที่สถาบัน AIT อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ถูกน้ำท่วมเสียหายไป ให้กลับมาใช้การได้สมบูรณ์ ภายใน 3 เดือน 2. การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ 3. การเร่งดำเนินการจัดให้มีการสอบเป็นพนักงานวืทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง และขั้นสูง ของประเทศไทย ต่อไป


ขอขอบคุณภาพจาก HS0ZDX

Comments