การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของ สวสท. ปี 2557- 2559

posted Jun 15, 2014, 11:13 PM by Radio Amateur Society of Thailand

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อมาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่ได้หมดวาระลง โดยมีคุณชัยยง ว่องวุฒิกำจร HS1QVD อดีตนายกฯ ได้กรุณาทำหน้าที่ประธานดำเนินการเลือกตั้ง เมื่อการเลือกตั้งและนับคะแนนสิ้นสุดลง ผลปรากฏว่า ดร.จักรี ห่านทองคำ (แจ็ค) HS1FVL ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีนายเฉลิมพล เมืองอำพัน (แชมป์) E21EIC ทำหน้าที่เลขาธิการ และ QSL MANAGER รวมทั้งที่ปรึกษา อุปนายก กรรมการอีกหลายท่าน  อ่านต่อ..
Comments