แผนแม่บท กสทช

posted Jun 15, 2014, 10:19 PM by Radio Amateur Society of Thailand
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)
และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) รวมถึง ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2555)
ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (4 เมษายน 2555)
 
Comments