รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส

posted Jun 15, 2014, 10:28 PM by Radio Amateur Society of Thailand
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส
การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2555
 
เลขประจำตัวชื่อ-นามสกุลสัญญาณเรียกขาน
00005กิตติศักดิ์ แพร่พิพัฒน์มงคลHS1AML
00007เกรียงไกร ศรีไพโรจน์HS5VYO
00019จักรี ห่านทองคำHS1FVL
00020จันทนา วิเศษสุวรรณHS2AYJ
00024จีราภา บุรีวงษ์E27ERW
00041ฐานันดร แย้มภิรมย์ศรีE27GEA
00045ณรงค์ แก้วกับทองHS9WQE
00052ดำรงศักดิ์ รัฐการโกวิบูลย์HS8GLR
00055ทรงพล  สายสมุทรE21LXK
00060ทศพล สร้อยเพชรHS0BBD
00063ทัศนากร ไผ่พูลE22WIW
00074นพดล นฤปิติE20MIO
00075นพดล สกุลณียาHS0VHZ
00079นิกรณ์     ดีใสHS5NMF
00081นิศา รัตนโชติHS9CJY
00082นุกูล  เมตตาHS4TFJ
00084บัญชา จงศรีวัฒนาพรE21SP
00095ปรีชา เชื้อเกตุE21TMW
00096ปวิณ กุลมาE22UWN
00097ปวินทร์ จันทร์งามHS7XYR
00098ปานศิลป์ วิเศษสุวรรณHS2DV
00102ปิยะวัฒน์ ตันตราจิณE22JQM
00108พรชัย ลิ้มสมบัติตระการE22JZH
00123พีรพัฒน์ พงศ์วรวัฒน์HS7JTF
00129ภัทรดนัย วสันต์ดิลกE20MWE
00132ภิญโญ ยอดเศรณีHS6ZBQ
00150วัชรพล  เวียงชัยHS4DDQ
00155วินัย สุวรรณหงษ์HS3RXY
00158วุฒิชัย  แก้วเกิดมีE22HKH
00164ศิริพงศ์ ยงคณะE29WPJ
00165ศุภกิจ ยงสุวรรณกุลHS1ZVQ
00172สมศักดิ์        มาคานHS6FUJ
00183สุดเขต ใหม่คามิE29BUQ
00187สุธรรม  กลับดีHS9KBY
00188สุปสาร ค้อมสิงห์HS4FYJ
00189สุพงษ์ ศักดิ์ชูวงษ์E21QEB
00191สุพิชาญ  สาลีHS3LSE
00193สุรชัย  ชูค้ำHS4PZX
00194สุรเดช หล่อเรืองศิลป์E22BPC
00195สุรศักดิ์ ใหม่น้อยHS8KQB
00215ณัฐพร  แก้วกระจายE22ICQ
00216มนตรี มุติตาภรณ์HS0KOQ
00221โสภณ  ทองวิจิตรHS3MED
Comments