การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) 
ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 11.00-14.00 น. 
ที่ โรงแรมเสนาเพลส ซ.พหลโยธิน11 มีสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีวาระการประชุมดังนี้ 
วาระที่1.ประธานแจ้งให้ทราบ ไม่มี
วาระที่2.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่ประชุมมีมติรับรอง
วาระที่3.ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 (กิจกรรมในรอบปี2558) 
วาระที่4.แต่งตั้งผู้ตรวจสอบสรุปบัญชีประจำปี 2559 ที่ประชุมมีมติรับรอง ให้นายประทีป แสงธรรมรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมปี 2559
วาระที่5.แถลงรายรับ-จ่ายและรับรองงบดุลประจำปี 2558 รายงานโดย HS0VDX เหรัญญิก ที่ประชุมมีมติรับรอง
วาระที่6.สรุปยอดทะเบียนสมาชิกปัจจุบัน(สมาชิกตลอดชีพ,สมาชิกสามัญ,สมาชิกวิสามัญ) E20NKB นายทะเบียนสมาคม มอบหมายให้ E21EIC ทำหน้าที่รายงานแทน 
วาระที่7.แก้ไขเพิ่มเติมกฎและข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ได้ระบุวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯให้ดำรงค์ตำแหน่งไม่เกิน2วาระติดต่อกัน เพิ่่มเติมเข้าไปใหม่ ตามประกาศ กสทช.
วาระที่8.เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 2559-2561 ที่ประชุมมีมติเลือก HS1FVL เป็นนายกสมาคมฯ และทำการคัดเลือกคณะกรรมการ 9 ท่าน 
วาระที่9.อื่นๆ ไม่มี 

***รอสรุปผลวาระการประชุมอย่างเป็นทางการจาก ท่านเลขาสมาคมฯ อีกครั้ง***