สรุปผลงานประจำปี 2558

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST)
สรุปผลงานประจำปี 2558