RAST Store‎ > ‎

หนังสือ แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

ใบสั่งซื้อ
 
แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง


 
ราคาเล่มละ 160 บาท
ค่าจัดส่ง 30 บาท
รวม 190 บาท
 
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. กรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ
2. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
3. แจ้งการชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 
ชื่อบัญชี – สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6
 
การแจ้งการชำระงิน

หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Email ที่ hs7bhk@rast.or.th
ทำรายการผ่านตู้ ATM หรือ Online Banking สามารถ SMS แจ้งที่ 084-378-2226

ห้ามโอนเงินก่อนการกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ