ติดต่อ RAST

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
328/19 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เลขทะเบียนผู้เสียภาษีอากร 0993000174542

เลขทะเบียนสมาคม จ.843

เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 555 ของประกาศกระทรวงการคลัง

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ตู้ ป.ณ. 2008 กรุงเทพ 10501