กสทช อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นใช้งานความถี่ 50MHz

Post date: Jul 12, 2012 3:23:48 AM

กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQWW VHF Contest 2015

ตามที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้งานความถี่ 50MHz ไปยัง

กสทช แล้วนั้น บัดนี้ กสทช ได้มีหนังสือตอบกลับและอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้งานความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันได้

ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2558 โดยอนุญาตให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นดังต่อไปนี้

1. สถานี Club Station (HS0AC) ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่ กสทช. รับรอง

3. สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) โดยมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้กำกับดูแล

4. สถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับผู้มีที่มีความประสงค์จะร่วมการแข่งขัน โดยใช้งานความถี่ 50MHz

โปรดลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน เพื่อกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต คือ

ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

e-Mail : e21eic@gmail.com

facebook : facebook.com/rast.org

Tel : 087-557-7773

https://docs.google.com/forms/d/1fBV75lWVfQVAjQq70WYxNuf9_KDrJewNjpvQPej6IVA/viewform?usp=send_form

ลงทะเบียนใช้งานความถี่ 50MHz

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนได้ที่นี่

หมายเหตุ :

เพื่อการขอรับอนุญาตในครั้งต่อ ๆไป กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต

และคำแนะนำของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมกัน

แนะนำอ่าน ความรู้เกี่ยวกับความถี่ 50MHz (6m)