การสอบ US Amateur Radio Examination

Post date: Jun 14, 2012 2:27:32 AM

กำหนดการสอบ US Amateur RADIO Examination

เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555

เวลา 09.00 – 12.00 น. (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

Sponsor: Thai VE Team

Contact: Champ E21EIC/KY1A

Tel: 08.7557.7773

E-Mail: e21eic@arrl.net

VEC: ARRL/VEC

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท) ห้อง 113

เลขที่ 119 ถ.พระราม 4

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.e21eic.net/eic_USexam.php