การออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A เพื่อกล่าวคำถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post date: Oct 28, 2016 2:41:27 PM

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กสทช. ให้ดำเนินการออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.59 ถึง 31 ธ.ค.59 เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน กล่าวคำถวายความอาลัยและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางความถี่วิทยุสมัครเล่น โดยให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่นของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการรับคำกล่าวถวายอาลัยและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่

จึงขอให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่าย ที่พร้อมออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน เพื่อรับขั้นตอนการปฏิบัติและการใช้งาน Logbook online เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อส่งให้ กสทช. นำส่ง สำนักพระราชวัง ต่อไป

ลงทะเบียน คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZwWKGI_86njKPhSWbQUaxqpDn60e5mNwtXnsYvXDVtslOSQ/viewform