กำหนดการจำหน่ายใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2560

Post date: Jan 24, 2017 3:44:44 AM

ผู้สนใจสามารถซื้อได้ 2 ช่องทางดังนี้

- ซื้อด้วยตัวเองที่งาน RAST meeting ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเสนาเพลส สะพานควาย กรุงเทพ ฯ เริ่มจำหน่าย 11.00น - 14.00น จำนวน 100 ชุด ถ้าไม่หมดจะนำไปจำหน่ายรวมในระบบออนไลน์

- ซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่เวปไซต์ของสมาคม ฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560

เงื่อนไข

- ในการซื้อด้วยตัวเอง สมาคมขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบสมัครเท่านั้น ไม่สามารถซื้อแทนกันได้

- ผู้ที่ซื้อและสมัครสอบต้องมีคุณสมบัตรตามที่สำนักงาน กสทช กำหนดไว้

- เอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ส่งกลับมาที่สมาคมฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 นับจากตราประทับไปรษณีย์ ส่งมาที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตู้ ปณ 2008 กรุงเทพ ฯ 10501