แผนแม่บท กสทช

Post date: Apr 5, 2012 2:52:20 AM

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) รวมถึง ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2555)

ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (4 เมษายน 2555)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/063/2.PDF