กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQ WW VHF Contest 2016

Post date: Jul 8, 2016 4:20:13 AM

กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQ WW VHF Contest 2016

ตามที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้งานความถี่ 50MHz ไปยัง

กสทช แล้วนั้น บัดนี้ กสทช ได้มีหนังสือตอบกลับและอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้งานความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันได้

ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559 โดยอนุญาตให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นดังต่อไปนี้

1. สถานี Club Station (HS0AC) ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่ กสทช. รับรอง

3. สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station) โดยมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเป็นผู้กำกับดูแล

4. สถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับผู้มีที่มีความประสงค์จะร่วมการแข่งขัน โดยใช้งานความถี่ 50MHz ต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้

1.ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน กับสมาคมฯ RAST (สมาคม,คลับ,บุคคล ที่เป็นขั้นกลางขึ้นไป ระบุสถานที่ สมาชิกในทีม ให้ครบถ้วน)

2.หลังจบการแข่งขันให้ส่ง Log (.ADIF) กลับมาที่สมาคมฯ RAST เพื่อทำรายงานส่ง สำนักงาน กสทช. ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

e-Mail : e21eic@gmail.com

facebook : facebook.com/rast.org

Tel : 087-557-7773

https://docs.google.com/forms/d/1fBV75lWVfQVAjQq70WYxNuf9_KDrJewNjpvQPej6IVA/viewform?usp=send_form

ลงทะเบียนใช้งานความถี่ 50MHz

หมายเหตุ :***กรุณาลงทะเบียนก่อนการใช้งาน และส่ง Log Book หลังแข่งขันจบ***

กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต และคำแนะนำของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมกัน

แนะนำอ่าน ความรู้เกี่ยวกับความถี่ 50MHz (6m)