กติกาการแข่งขัน RAST ARDF 2016

Post date: Oct 1, 2016 5:08:36 AM

วันที่ 1 ตุลาคม 2016

ชื่อกิจกรรม RAST ARDF 2016

นิยามศัพท์ในการแข่งขัน

อุปกรณ์ FOX คืออุปกรณ์ที่กำเนิดสัณญานวิทยุที่ใช้ในการแข่งขัน ARDF ในครั้งนี้

ตำแหน่ง FOX คือตำแหน่งที่ซ่อนอุปกรณ์ FOX ที่ผู้แข่งขันต้องทำการค้นหา แล้วลงเวลา หรือประทับตรา ตามที่กำหนด

ความถี่ Fox คือความถี่ที่กำหนดในการออกอากาศของอุปรณ์ Fox ที่ใช้แข่งขัน ทั้ง 5 ตัว ซึ่งมีกำลังส่งออกอากาศจุดละไม่เกิน 0.5 Watts

ความถี่เส้นชัย คือความถี่ที่กำหนดในการออกอากาศของอุปรณ์ Fox ที่จุดเส้นชัยอีก 1 ตัวซึ่ง เป็นความถี่คนละช่องกับความถี่แข่งขัน และกำลังส่งไม่เกิน 0.5 Watts เท่ากัน

พื้นที่แข่งขัน คือ พื้นที่สนามแข่งที่กำหนดในแผนที่ ซึ่งกรรมการถือเป็นพื้นที่หวงห้าม ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอย่างเด็ดขาด

พื้นที่พักรอ คือ พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดให้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือกองเชียร์ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อน หรือพักรอผลการแข่งขัน

ทางสัญจรปกติ คือเส้นทางปกติที่ใช้เดิน /วิ่ง /ขับขี่ยานพาหนะใดๆ

การแข่งขัน RAST ARDF 2016

การแข่งขัน RAST ARDF 2016 เป็นการแข่งขันค้นหาสัญญาณวิทยุชิงถ้วยพระราชทาน โดยผู้ที่เข้าแข่งขันต้องเข้าใจในหลักการเบื้องต้นดังนี้

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องค้นหาตำแหน่งที่ซ่อนอุปกรณ์ FOX ในพื้นที่แข่งขันที่กำหนดไว้โดยใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 140 นาที นับตั้งแต่เวลาปล่อยตัวของแต่ละทีม จนกลับมารายงานตัวที่จุดเส้นชัย

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องค้นหาตัว FOX จำนวน 5 ตัวแต่ละตัวจะถูกนำไปซ่อนไว้ในตำแหน่งที่ต่างกันในพื้นที่แข่งขัน

3. ตัว FOX แต่ละตัวจะส่งออกอากาศด้วยรหัส MORSE ที่ลงท้ายด้วยหมายเลขเครื่องของตัวเองเป็นเวลา 60 วินาที หยุดออกอากาศ 4 นาที สลับวนกันไปทั้ง 5 ตัวตามความถี่ที่กำหนด

4. ตัว FOX ทั้ง 5 ตัวจะหยุดออกอากาศพร้อมกันเมื่อเวลาการแข่งขันของผู้แข่งขันคนสุดท้ายหมดลง ยกเว้นตัวที่เส้นชัยที่แยกต่างหาก 1 ตัวจะออกอากาศตลอดเวลาจนผู้แข่งคนสุดท้ายกลับเข้ามาที่จุดเส้นชัย

กติกา

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 2 คน และต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่มีใบอนุญาตอย่างน้อย 1 คน ยกเว้นรุ่นสมาคมชิงถ้วยพระราชทาน ให้ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ 3 ทีม โดยแต่ละทีมมีผู้แข่งขันเพียง 1 คน และต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบของ กสทช.

2. ผู้แข่งขันในแต่ละทีมที่เข้าแข่งขัน ถ้าเป็นทีมประเภทที่มีสมาชิกสองคน ทั้งคู่ต้องเดินไปด้วยกัน และช่วยกันค้นหาจุดซ่อนอุปกรณ์ FOX ในตำแหน่งเดียวกันเสมอ เดินห่างกันได้ไม่เกิน 5 เมตรจนเข้าเส้นชัย (+5m)

3. เมื่อเริ่มปล่อยตัวค้นหาจุดซ่อน FOX ผู้แข่งขันจะต้องเดินหรือวิ่งเท่านั้นห้ามใช้พาหนะใดๆทั้งสิ้น (+10m)

4. ผู้แข่งขันเลือกใช้วิทยุและสายอากาศชนิดใดก็ได้เท่าที่สามารถนำไปใช้แข่งขันได้ด้วยตนเอง และไม่ผิดกฎในการแข่งขัน โดยให้นำเครื่องวิทยุเข้าสนามแข่งขันได้ทีมละ 1 เครื่องเท่านั้น แต่ไม่จำกัดเรื่องสายอากาศ

5. ห้ามใช้อุปรณ์ช่วย เช่น Doppler ,RDF plotting software ฯลฯ นอกจากเครื่องวิทยุหรือ Receiver , Attenuator หรืออุปกรณ์ลดทอนสัญญาณ และสายอากาศที่แจ้งไว้ (ตัดสิทธิ์)

6. เครื่องกำเนิดสัญญาน Fox ในสนามแข่งทั้ง 5 ตัวจะปิดหยุดออกอากาศพร้อมกันเมื่อเวลาแข่งขัน 140 นาทีของผู้แข่งที่ปล่อยออกคนสุดท้ายหมดลง

7. เครื่องกำเนิดสัญญาน Fox ในจุดเส้นชัยจะปิดหยุดออกอากาศเมื่อผู้แข่งขันคนสุดท้าย ในการแข่งขัน กลับสู่เส้นชัยครบทุกคน

8. ระหว่างการแข่ง ห้ามผู้แข่งขันออกอากาศเด็ดขาด กรณีฉุกเฉิน ให้แจ้งกรรมการตรวจการ หรือกรรมการประจำจุด (+5m)

9. เมื่อพบอุปกรณ์ FOX ห้ามจับต้องอุปกรณ์อย่างเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้สังเกตุดูธงหรือ รูปสี่เหลี่ยมสี ขาว/ส้ม แล้วไปลงเวลาหรือประทับตราที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ณ ที่จุดนั้น

10. เวลาการแข่งขัน 140 นาที ของแต่ละทีมจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวเป็นต้นไปทุกคน จนเสร็จสิ้นที่จุดเส้นชัย โดยไม่นับเวลาระหว่างจุด

11. ผู้แข่งขันทั้ง 2 คนในทีม สามารถพูดคุยและให้การช่วยเหลือกันได้ แต่ห้ามรับ หรือให้การช่วยเหลืออื่นๆ ระหว่างผู้แข่งขัน หรือจากผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน (ตัดสิทธิ์)

12. ห้ามผู้แข่งขันใดๆ ทำให้จุดลงเวลา หรือจุดประทับตรา รวมถึงอุปกรณ์ Fox ที่ใช้ในการแข่งขัน เสียหาย ซ่อนเร้น หรือ เคลื่อนย้าย เพื่อทำให้คู่แข่งขันทีมอื่นไม่สามารถใช้การได้ (ตัดสิทธิ์)

13. ผู้แข่งขันต้องเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยห้ามเข้าไปในเขตบ้าน หรือเขตพื้นที่ของผู้อื่น โดยตัดผ่านเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด (+5m)

14. ผู้แข่งขันห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดรวมถึงนาฬิกาอัจฉริยะ (SMART WATCH) เข้าในพื้นที่แข่งขัน อย่างเด็ดขาด (ตัดสิทธิ์)

15. ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะใดๆ และต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด (+5m)

16. ผู้ชนะคือผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์และการตัดสินที่กำหนด ซึ่งผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

1. การกระทำที่ผิดกติกาการแข่งขันในแต่ละข้อ จะถูกปรับเวลาให้เพิ่มเป็นบวกตามเวลาที่กำหนดจากเวลาที่ทำได้จริง ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการตัดสิน

2. ผู้ที่ทำผิดกติกาข้อ 5,11,12,14 จะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน

3. อุปกรณ์ FOX ที่ให้ค้นหาจะวางห่างจากเส้นทางสันจรปกติทุกชนิด ไม่เกิน 50 เมตร

4. ผู้ที่แข่งขันที่มีโรคประจำตัวต้องแจ้งกรรมการจัดการแข่งขัน และควรเตรียมยาที่จำเป็นส่วนตัวมาให้พร้อม

5. ทางผู้จัดไม่มีจุดรับฝากของหน้าสนามแข่ง

ด้วยความขอบคุณ

อุกฤษฏ์ หนูมา

(HS1 AXC)