สมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ(Train The Trainer for Amateur Radio)"

Post date: Mar 30, 2016 6:24:22 AM

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง "การเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ(Train The Trainer for Amateur Radio)"

ให้กับเจ้าหน้าที่ กสทช. จากส่วนกลางและสำนักงาน กสทช.เขต จากทั้งประเทศ

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

วิทยากรจาก สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST)

ดร.จักรี ห่านทองคำ HS1FVL นายกสมาคมฯ

อ.พรชัย เสมแจ้ง HS2JFW ที่ปรึกษาสมาคมฯ