ประกาศ ปิดขายใบสมัครสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และตรวจสอบสถานะการสมัคร

Post date: May 14, 2016 6:30:13 AM

ประกาศจาก สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ปิดขายใบสมัครสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และตรวจสอบสถานะการสมัคร

สมาคมฯ ขอแจ้งปิดขายใบสมัครพร้อมชำระเงินวันสุดท้าย ในวันที่ 15 พ.ค.59

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครและการจัดส่งใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12zPf8xazeV3y6P5Cr_WLSzYQRv8vQq6SU_May5WE_40/pubhtml?gid=454739234&single=true

แจ้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณชุมสาย จันทน์หอม HS1NIV

คุณชนิตพล สังข์สายศิริกุล E23FDM

คุณโสภณ ทองวิจิตร HS3MED

คุณแหลมฉาน โอศิริ HS5CUS

กรุณาชำระเงินค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครไว้ที่ เว็บสมาคม http://www.rast.or.th

กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 15 พ.ค. 59 หากพ้นกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ หากท่านชำระเข้ามาแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ member@rast.or.th

กรุณาส่งใบมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ กลับมาถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 23 พ.ค.59 เพื่อรวมรวมส่ง กสทช. ให้ทันตามกำหนดเวลารับสมัคร

กรุณาตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

- ผู้สมัครสอบที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นก่อน วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรอง เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามประกาศ

- ผู้สมัครสอบที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหลัง วันที่ 24 กรกฏาคม 2557 จะต้องใช้หลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรอง หากไม่มีหลักฐานประกอบการเป็นสมาชิกสมาคมที่ กสทช รับรองถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นตามประกาศ อาจจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ