แบบทดสอบกลาง

แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น (เริ่มใช้งานปี 2561)

BAROL-Question-Pool.pdf

แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง (เริ่มใช้งานปี 2561)

IAROL-Question-Pool.pdf

แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง (เริ่มใช้งานปี 2561)

AAROL-Question-Pool.pdf