การเทียบประกาศนียบัตร

สำหรับ กรณีผู้มีสัญชาติไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

AR_2557_reciprocal.pdf