การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง

อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปิดสอบจาก กสทช.