เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นที่สามารถใช้งาน CTCSS ได้

รายการเครื่อง ‎‎‎‎‎‎(CTCSS)‎‎‎‎‎‎