JAISAT Information

หลักฐานการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น สำหรับข่ายงานดาวเทียม JAISAT-1 (NGSO) ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ