:: ข่าวสารวิทยุสมัครเล่นและกิจกรรมของสมาคม ::
 

กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQWW VHF Contest 2015


ประกาศผลสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2558 สอบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558


ความเห็นสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อ การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ในส่วนของตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติและรายละเอียดเกี่ยวคลื่นความถี่ที่กำหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (ชั้น 2)
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น


การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของ สวสท. ปี 2557- 2559นักวิทยุสมัครเล่นท่านใดติดต่อกับสถานีพิเศษ HS50RAST เนื่องในโอกาสที่สมาคม RAST ก่อตั้งครบ 50 ปี และต้องการได้รับบัตรยืนยันการติดต่อ (QSL Card) สามารถส่งซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง มาที่

HS50RAST
ตู้ ปณ 2008
กรุงเทพ 10501

ท่านจะได้รับ QSL Card ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษจากทางสมาคมฯ

 


 ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ตาม ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555RAST Meeting

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือน

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ และกิจกรรมวิชาการ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตั้นไป เปิดโอกาศให้สมาชิกของสมาคม และผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีความประสงค์จะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สามารถซื้อบัตรได้ในราคา 280 บาทต่อท่าน
 
ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการสมาคมในรอบเดือนที่ผ่านมา หรือกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการบรรยายพิเศษจากแขกรับเชิญ ซึ่งหากผู้ที่ร่วมกิจกรรมมีคำถาม หรือข้อสงสัยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ กันได้อย่างเป็นกันเอง
สมาคมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่สมาคม ชมรม ไหน มาร่วมพูดคุยกันกับเพื่อนๆ แล้วพบกันครับ