:: กิจกรรมของสมาคม ::
 
 
การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของ สวสท. ปี 2557- 2559 

RAST's New Year Party 2014

ภาพบรรยากาศการสอบขั้นกลาง วันที่ 10 พ.ย. 2555

ภาพบรรยากาศการสอบขั้นกลาง วันที่ 11 พ.ย. 2555

15th IARU Region 3 Conference

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนกันยายน 2555

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนตุลาคม 2555

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนธันวาคม 2555   

 ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ตาม ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555RAST Meeting

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือน

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ และกิจกรรมวิชาการ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตั้นไป เปิดโอกาศให้สมาชิกของสมาคม และผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีความประสงค์จะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สามารถซื้อบัตรได้ในราคา 280 บาทต่อท่าน
 
ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการสมาคมในรอบเดือนที่ผ่านมา หรือกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการบรรยายพิเศษจากแขกรับเชิญ ซึ่งหากผู้ที่ร่วมกิจกรรมมีคำถาม หรือข้อสงสัยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ กันได้อย่างเป็นกันเอง
สมาคมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่สมาคม ชมรม ไหน มาร่วมพูดคุยกันกับเพื่อนๆ แล้วพบกันครับ

บันทึกการสัมมนา Online ความรู้เบื้องต้นความถี่ 50MHz (6m) โดย RAST

ภาพวันสอบขั้นกลาง 10-11 พ.ย. 55 โดย HS7JJY

RAST Meeting by E22ICQ