แผนที่สถานีทวนสัญญาณ (Thailand Repeater Map)


145.6125 MHz (RV1D)
145.6250 MHz (RV2)
145.6375 MHz (RV3)
145.6500 MHz (RV4)
145.6625 MHz (RV5)
145.6750 MHz (RV6)
145.6875 MHz (RV7)
145.7000 MHz (RV8)
145.7125 MHz (RV9)
145.7250 MHz (RV10)
146.6125 MHz (RV11D)
146.6250 MHz (RV12D)
146.6375 MHz (RV13D)
146.6500 MHz (RV14D)
146.6625 MHz (RV15)
146.6750 MHz (RV16)
146.6875 MHz (RV17)
146.7000 MHz (RV18)
146.7125 MHz (RV19)
146.7250 MHz (RV20)
146.7375 MHz (RV21)
146.7500 MHz (RV22)
146.7625 MHz (RV23)
146.7750 MHz (RV24)
146.7875 MHz (RV25)
146.8000 MHz (RV26)


เพิ่ม หรือ แก้ไขข้อมูล