กิจกรรมวิทยุสมัครเล่นครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์

HS10KING/mm สัญญาณเรียกขานพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์วิทยุสมัครเล่นไทย ด้วยการออกอากาศทุกย่านความถี่วิทยุสมัครเล่นจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่นไทยและนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก 
ร่วมเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กับสถานีวิทยุสมัครเล่นสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm 
ที่ออกอากาศบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วิทยุสมัครเล่นไทย 
เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองการพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน 

นักวิทยุสมัครเล่นสามารถเฝ้าฟัง และติดต่อกับสถานีสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm ได้ทุกย่านความถี่ 
สำหรับความถี่ย่าน VHF สามารถเรียกขานสถานีสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm ได้ที่ความถี่ 145.0000 MHz 
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 
พิกัดภูมิศาสตร์ OK02 น่านน้ำอ่าวไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rast.or.th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดี ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทย 
พระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของนักวิทยุสมัครเล่นไทย ให้แผ่ไพศาลไปทั้งบนแผ่นดินแลแผ่นน้ำของราชอาณาจักรไทย 
และขจรกระจายไปไกลทั่วทั้งโลก