เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นที่สามารถใช้งาน CTCSS ได้