RAST A1-OP

ประกาศนียบัตร แห่งความภาคภูมิใจ RAST A1-OP
ขอเพียงคุณเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ที่ทำการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
นักวิทยุสมัครเล่นทั่วไทย หรือทั่วโลก
ด้วยความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่น ในโหมด CW อย่างน้อย 20 QSOs
ที่ไม่ซ้ำกัน (1 Callsign = 1 QSO)
และได้รับการยืนยันการติดต่อสื่อสาร จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ได้แก่

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมคลับ