การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่ และเวลาสอบ

ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการสอบ
เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

สถานที่สอบ

-

หลักสูตร และหัวข้อวิชาในการสอบ

ภาคทฤษฎี
ข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง

ทฤษฎีไฟฟ้า

ทฤษฎีอิเล็คทรอนิกส์

หน้าที่โดยสังเขปและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์บางอย่าง ได้แก่ ทรานซิสเตอร์ผลึกแร่ ไมโครโฟน ลําโพง หลอดวิทยุและไอซี

หลักการทํางานของเครื่องรับ/ส่งวิทยุ

สายอากาศและสายนําสัญญาณ

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ขั้นต้น   •   ขั้นกลาง   •   ขั้นสูง