สมัครสมาชิกสมาคมฯ

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

รูปถ่ายส
(ไฟล์ .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi)
Colour Photographs (JPEG File 150 dpi)

สำเนาบัตรประประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
Citizen ID or Passport

สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
Amateur Radio Operator License

สำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัคเล่น (กรณีที่ท่านยังไม่มีสัญญานเรียกขาน)
Amateur Radio Certificate

หากท่านเลือกโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ให้แนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาด้วย

จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกได้ที่ email : member@rast.or.th

เมื่อสมาคมได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการบันทึกข้อมูล และจัดส่งบัตรสมาชิกตามที่อยู่ที่ให้ไว้

สมาคมไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
สามารถสอบถามได้ที่ email :
member@rast.or.th หรือ Line Official Account : @rast