สมัครสมาชิกสมาคม Online

รายละเอียด

เอกสารประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป / 1 x 2” Colour Photographs (ไฟล์ .jpg)

  • สําเนาบัตรประชาชน / Citizen ID / Passport

  • สําเนาทะเบียนบ้าน / Residence Certificate

  • สําเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น / Copy of Amateur Radio License (กรณีที่ท่านยังไม่มีสัญญานเรียกขานให้แนบสำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น)

  • หากท่านเลือกโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ให้แนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาด้วย

สำเนาเอกสารต้องเซ็นต์ชื่อทุกฉบับ

สามารถจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ 2 ช่องทาง

  1. Scan เอกสารทั้งหมด แล้วส่งไปที่ email : member@rast.or.th (โปรดเลือกวิธีนี้เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ)

  2. จัดส่งทางไปรษณีย์ ไปที่

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกสมาคม

ตู้ ปณ. 2008

กรุงเทพ 10501

เมื่อสมาคมได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการบันทึกข้อมูลและจัดส่งบัตรสมาชิกตามที่อยู่ที่ให้ไว้

สมาคมไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก สามารถสอบถามได้ที่ email : member@rast.or.th หรือ

Line Official Account : @rast