สมัครสมาชิกสมาคมฯ

ค่าสมัครสมาชิกค่าสมัครสมาชิกแต่ละประเภท

สมาชิกสามัญ
ตลอดชีพบัตรทอง

5,100 บาท

สมาชิกสามัญ
ตลอดชีพบัตรเงิน

2,100 บาท

สมาชิกสามัญ
ราย 5 ปี

800 บาท

ชำระเงินค่าสมัครสมาชิด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์  หมายเลขบัญชี  034-1-86101-4
ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอกเอกสารให้ความยินยอม และใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

 หลักฐานการชำระเงินค่าสมาชิก

รูปถ่ายสี ไฟล์ .jpg
ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
Citizen ID or Passport

สำเนาใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเล่น
Amateur Radio Operator License

จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกได้ที่ email : member@rast.or.th

เมื่อสมาคมได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการบันทึกข้อมูล และจัดส่งบัตรสมาชิกตามที่อยู่ที่ให้ไว้

สมาคมไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
สามารถสอบถามได้ที่ email : member@rast.or.th หรือ Line Official Account : @rast