จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ
สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

แปลและเรียบเรียงโดย
ธีรเดช สกุลณียา Dave,  HS1LCI

เอกสารการแปลและเรียบเรียง Ethics and Operating Procedures for Radio Amateur

ผู้แปลได้รับฉันทานุมัติ จากผู้เขียน John Devoldere,ON4UN และ Mark Demeuleneere, ON4WW และ IARU ในการแปลและเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทย 

เอกสารฉบับนี้ได้รับการแปลภาษามากกว่า 25 ภาษา ให้กับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก ได้อ่านและศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนทำการออกอากาศ

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในฐานะประเทศสมาชิก IARU Region 3 

ขอขอบคุณ คุณธีรเดช สกุลณียา  HS1LCI ผู้แปลและเรียบเรียงเอกสารเป็นฉบับภาษาไทย