จะเป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้อย่างไร?

การที่ท่านเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้นั้น อันดับแรกท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์กรผู้ควบคุมการใช้งานความถี่
โทรคมนาคมที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ เสียก่อน

ข้อบังคับวิทยุคมนาคม โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ได้กำหนดกรอบเป็นทั่วไปไว้สำหรับให้แต่ละประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกออกระเบียบข้อบังคับวิทยุคมนาคมของตน

ข้อบังคับ ITU‑R M.1544
กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของพนักงานวิทยุสมัครเล่นดังต่อไปนี้

การทดสอบความสามารถในการรับ และส่งข้อความเป็นรหัสมอร์สนั้น
ไม่จำเป็นสำหรับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศอีกต่อไป