การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วันที่ และเวลาสอบ

ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการสอบ
เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

สถานที่สอบ

-

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสอบ

- มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย

- มีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สอบ

- มีสถานะเป็นสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ กสทช. รับรอง 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

- ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ติดบนใบสมัครให้เรียบร้อย)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นขึ้นไป

***สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง*** 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสอบ

หลักสูตร และหัวข้อวิชาในการสอบ

ภาคทฤษฎี
ข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโม

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น (ข้อสอบ 25 ข้อ)

2. การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น (ข้อสอบ 20 ข้อ)

3. ทฤษฎีต่างๆ สําหรับนักวิทยุสมัครเล่น (ข้อสอบ 20 ข้อ)

ทฤษฎีไฟฟ้า

ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์

หลักการทํางานของเครื่องรับ/ส่งวิทยุ

สายอากาศและสายนําสัญญาณ

การแพร่กระจายคลื่น

4. หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น (ข้อสอบ 20 ข้อ)

5. ความรู้เกี่ยวกับรหัสมอร์ส (Morse Code) (ข้อสอบ 15 ข้อ)

ภาคปฏิบัติ
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบรับรหัสมอร์ส กําหนดโดยเทียบจากความเร็วมาตรฐาน
ในการส่งคําว่า “PARIS” รวมกับกลุ่มคําเตรียมพร้อม “VVV”

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ขั้นต้น   •   ขั้นกลาง   •   ขั้นสูง