JAISAT-1

Joint Academy for Intelligent Satellites
for Amateur Radio of Thailand - 1

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ให้มีสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมขั้นตั้น
สำหรับข่ายงานดาวเทียม 

JAISAT-1 (NGSO)

JAISAT-1

HSØJ

JAISAT-1

Uplink: 145.9350 - 145.9650 MHz

Downlink: 435.9650 - 435.9350 MHz

Beacon: 435.325MHz (4.8K GMSK)

Linear Transponder: Inverting Analog SSB / CW

Working: (1) Safe (2) Normal (3) Experiment

โครงการดาวเทียมอัจฉริยะ ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา เพื่อกิจการวิทยุสมัครเล่น (Joint Academy for Intelligent Satellites for Amateur Radio of Thailand - JAISAT) เป็นโครงการสร้างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ว.ส.ท.) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในปี พ.ศ.2557 ในวงเงิน 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) สร้าง วิจัย และพัฒนาโดยวิศวกรไทย นักวิทยาศาสตร์ไทย และนักวิทยุสมัครเล่นไทย 

ดาวเทียม JAISAT-1 เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit - LEO) ขนาด PICO (10x10x10 เซนติเมตร) โคจรรอบโลกเคลื่อนที่ผ่านภูมิภาคต่างๆ ของโลกในหนึ่งวันนั้นมีพื้นครอบคลุมที่ไม่กว้างมากนัก  ขึ้นพ้นขอบฟ้า และลับขอบฟ้าภายในเวลา 6-10 นาที และมี Linear Transponer รองรับการติดต่อสื่อสารทั้งโหมด CW, SSB, FM และ DATA

ดาวเทียม JAISAT-1 เป็นดาวเทียมดวงแรกที่ทำขึ้นภายในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ทำวิทยุคมนามคมจาก สำนักงาน กสทช. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ และผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนปล่อยขึ้นสู่อวกาศโดยจรวดโซยุส-2 (Soyuz-2) ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 05:41:46 ตามมาตรฐานสากล (GMT)

สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นของสมาคมฯ ประกอบไปด้วยการดำเนินการสร้างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นดวงต่อไป ตรวจสอบ และรับรองให้กับผู้ร้องขอการใช้งานดาวเทียมเพื่อทวนสัญญาณ และการสื่อสารอื่น ๆ สนับสนุนการพัฒนาด้านอวกาศและดาวเทียมให้กับนักวิทยุสมัครเล่นสมาชิกและในประเทศ