การเทียบประกาศนียบัตร
สำหรับกรณีผู้มีสัญชาติไทย

หลักเกณฑ์การขอเทียบประกาศนียบัตร ตามประกาศ กสทช.

 1. บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศที่ใช้หลักข้อตกลงต่างตอบแทนเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย (Reciprocal Agreement) ซึ่งมีความประสงค์จะเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทย จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาติพนักงานวิทยุสมัครเล่นของไทยมาก่อน และผ่านการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย และข้อบังคับสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นไทย และได้รับการรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 2. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเทียบประกาศนียบัตรสำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มีดังต่อนี้

 • กรอกแบบคำขอ คท.2

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 • สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้

 • สําเนาทะเบียนบ้าน

 • สําเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น หรือสําเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

 • สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศที่มี่ข้อตกลงต่างตอบแทนกับเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย

 • สำเนาบัตรสมาชิก หรือหนังสือรับรองสมาชิกภาพของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ กสทช. รับรอง

 • เอกสารรับรองผ่านการประเมินความรู้ด้านกฎหมาย และข้อบังคับสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นไทย จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ค่าธรรมเนียม 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 1. ให้ยื่นหนังสือคําขอเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ด้วยตนเอง หรือผ่านไปรษณีย์ตอบรับ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 1. เมื่อได้รับหนังสือขอเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ตามข้อ 3 แล้ว สํานักงานจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
  หากไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ สํานักงานจะแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ยื่นคําขอจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วันทําการหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานแล้ว
  หากเกินระยะเวลาที่กําหนดสํานักงาน กสทช. จะยกเลิกการพิจารณาคําขอดังกล่าว

 2. กสทช. มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. เป็นผู้พิจารณาเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นและพิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานวิทยุคมนาคมที่กําหนดไว้ สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้โดยอัตโนมัติตามตารางดังต่อไปนี้

การขอเอกสารรับรองเพื่อเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา ที่ดำเนินการในประเทศไทย โดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติ

 1. บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทย

 2. ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นประเทศสหรัฐอเมริกาในขั้น General Class หรือ Extra Class (Technician Class ไม่สามารถเทียบได้)

 3. ในระบบของ FCC ได้ปรับปรุงข้อมูลสถานะขั้นของท่าน เป็นขั้นที่ท่านต้องการจะเทียบแล้ว
  ตรวจสอบใบอนุญาตของท่านในระบบของ FCC (ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการปรับปรุงข้อมูล นับจากวันที่ท่านสอบผ่าน)

 4. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย จะต้องมีอายุเกินกว่า 30 วัน นับจากวันที่กรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอเทียบประกาศนียบัตร

ขั้นตอนการขอเทียบประกาศนียบัตร

 • ผู้ที่ผ่านการทำแบบประเมินความรู้แล้ว

 1. กรอกแบบคำร้องเพื่อขอรับใบรับรอง

 2. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้อง และตรวจสอบว่าท่านเคยผ่านการประเมินแล้ว
  สมาคมฯ จะส่งหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ ภายใน 7 วัน

ผู้ที่ผ่านการทำแบบประเมินความรู้แล้วจากการเทียบครั้งก่อน ไม่ต้องทำแบบประเมินซ้ำ

 • ผู้ที่ยังไม่เคยทำแบบประเมินความรู้ หรือขอเทียบประกาศนียบัตรครั้งแรก

 1. ลงทะเบียน อ่านเงื่อนไข และทำแบบประเมินพื่อวัดความรู้

 2. หลังจากได้รับแจ้งว่าผ่านการประเมินแล้ว ให้กรอกแบบคำร้องเพื่อขอรับใบรับรอง

 3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้อง และตรวจสอบว่าท่านเคยผ่านการประเมินแล้ว
  สมาคมฯ จะส่งหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ ภายใน 7 วัน