การเทียบประกาศนียบัตร
สำหรับกรณีผู้มีสัญชาติไทย

หลักเกณฑ์การขอเทียบประกาศนียบัตร ตามประกาศ กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

การขอเอกสารรับรองเพื่อเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา ที่ดำเนินการในประเทศไทย โดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติ

ขั้นตอนการขอเทียบประกาศนียบัตร

ผู้ที่ผ่านการทำแบบประเมินความรู้แล้วจากการเทียบครั้งก่อน ไม่ต้องทำแบบประเมินซ้ำ