คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
Spectrum for Amateur Service 

ตารางกำหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น หรือกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
ตามข้อบังคับวิทยุในภูมิภาคที่ 3
WRC Region 3 Spectrum for Amateur Service & Amateur Satellite

เชิงอรรถประเทศไทย

T-P9 กสทช. จะปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 50 54 MHz เพื่อให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการเคลื่อนที่กิจการประจําที่ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการวิทยุสมัครเล่นได้ ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวในกิจการวิทยุสมัครเล่นจนกว่าผลการศึกษาการใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการและ การแก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จT-P7 กสทช. จะปรับปรุงการใช้งานย่านความถี่ 2 300 – 2 400 MHz เพื่อใช้งานสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications) / กิจการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Broadband Wireless Access) โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

ตารางกำหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น หรือกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
National Spectrum for Amateur Service & Amateur Satellite

หมายเหตุ

1) พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง ให้ใช้กําลังส่งสูงสุด ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการววิทยุสมัครเล่น (กทช. มท.1018 – 2550) หรือตามที่ กสทช. กําหนด2) ยังไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 50 – 54 เมกะเฮิรตซ์ในกิจการวิทยุสมัครเล่นจนกว่าผลการศึกษาการใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกัน
ระหว่างกิจการ และการแก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จ